PRAWO PRACY, CZAS PRACY, WYNAGRODZENIA 2017/2018 – najważniejsze zmiany, problematyczne aspekty, orzecznictwo + 1 OSOBA GRATIS!

PRAWO PRACY, CZAS PRACY, WYNAGRODZENIA 2017/2018 – najważniejsze zmiany, problematyczne aspekty, orzecznictwo + 1 OSOBA GRATIS!

 • 17-18.10.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Łukasz Prasołek – Prawnik

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracował Łukasz Prasołek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

ZMIANY W PRAWIE PRACY WPROWADZONE OD 1 stycznia 2017

 1. Zmiana terminów odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
 2. Nowe zasady dotyczące obowiązku ustalania regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS
 3. Zmiany liczenia terminów w Kodeksie cywilnym, gdy termin kończy się w sobotę i ich zastosowanie w prawie pracy
 4. Nowe obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 5. Wpływ terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie na urlopy wypoczynkowe pracowników
 6. Obowiązkowe urlopy bezpłatne dla pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 7. Zmiany dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę
 8. Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia
 9. Podmioty objęte obowiązkiem wypłaty minimalnych stawek godzinowych
 10. Nowe zasady dokumentowania liczby przepracowanych godzin na zleceniu
 11. Nowe uprawnienia PIP związane z kontrolą wypłacania minimalnej stawki godzinowej

ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1 stycznia 2017

 1. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych
 2. Obowiązek wystawienia do 30.6.2017 r. świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia w 2016 r.
 3. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
 4. Zmiany w trybie prostowania świadectwa pracy
 5. Zasady wpisywania w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
 6. Nowe reguły wpisywania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy
 7. Zasady wpisywania do świadectwa pracy opieki nad dzieckiem do lat 14
 8. Zasady wystawiania odpisów świadectw pracy
 9. Pieczątka na świadectwie pracy – obowiązek czy dobra wola pracodawcy

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 kwietnia 2017

 1. Zmiany w zasadach podwyższania składki wypadkowej przez ZUS – konieczność uwzględnienia winy płatnika składek

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 maja 2017

 1. Zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzane od 1.5.2017 r.
 2. Zmiany w zakresie możliwości pracy przy monitorach ekranowych kobiet w ciąży
 3. Konieczność zaktualizowania regulaminów pracy – nowe wykazy prac szkodliwych i uciążliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dzieci piersią
 4. Zmiany w przepisach bhp dotyczących ręcznych prac transportowych

ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH OD 1 czerwca 2017

 1. Nowe zakazy pracy tymczasowej
 2. Obowiązek wskazania przez agencję osoby kontaktowej
 3. Nowe obowiązki informacyjne pracodawców użytkowników
 4. Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową – zasady prowadzenia
 5. Nowe zasady zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych
 6. Obowiązkowe zaświadczenia dokumentujące wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych
 7. Nowe zasady ustalania okresu zatrudnienia u pracodawcy użytkownika i sankcje za ich nieprzestrzeganie
 8. Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wykonywaniem pracy tymczasowej
 9. Zasady wystawiania świadectw pracy pracownikom tymczasowym

ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ

 1. Sposób liczenia ochrony przedemerytalnej dla osób, które już w niej były przed obniżeniem wieku emerytalnego
 2. Ochrona przed emerytalna dla osób, które ją uzyskają od dnia wejścia w życie ustawy w związku z obniżeniem wieku emerytalnego

PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2018 R.

 1. Zmiany w zasadach wystawiania e-ZLA od 1.12.2018 r.
 2. Zmiany w zasadach opłacania składek ZUS od 1.1.2018 r.
 3. Konta płatników składek – zasady ich tworzenia i poinformowania o tym płatników składek
 4. Decyzje ustalające płatników składek – nowa kompetencja ZUS
 5. Nowe zasady wydania interpretacji indywidualnych przez ZUS
 6. E-ZLA jedyną formą zwolnień lekarskich od 1.7.2018 r.
 7. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 8. Elektroniczne akta osobowe

CZAS PRACY – SYTUACJE PROBLEMATYCZNE

 • Jak wyznaczać tygodnie pracownikom zatrudnianym w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Jak rozliczać podróże służbowe pracownikom zatrudnionym w ruchomym czasie pracy?
 • Jak rozliczać podróże służbowe pracownikom zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy?
 • Jak wpływa na odbiory czasu wolnego choroba pracownika?
 • Czy rozpoczęcie pracy po urlopie wcześniej niż przewidywał to harmonogram czasu pracy oznacza pracę w nadgodzinach?
 • Czy opieka nad dzieckiem w godzinach wpływa na rozliczenie nadgodzin dobowych?
 • Czy za godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca można wypłacić wynagrodzenie?
 • Co oznacza pojęcie dzień wolny od pracy i jak je wyznaczać w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy można dzielić przerwę 15-minutową (tzw. śniadaniową) na odcinki, czy należy ją wykorzystać jednorazowo?

WYNAGRODZENIA – ASPEKTY PROBLEMATYCZNE

 • Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń socjalnych?
 • Jak dokonywać potrąceń przy kilku listach płac w miesiącu?
 • Jak ustalać kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowców?
 • Jak dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia w razie zbiegu potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych?
 • Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić zaległe składki ZUS?
 • Czy komornik może żądać od pracodawcy nr rachunku bankowego pracownika będącego dłużnikiem?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za część miesiąca przy kilku rodzajach absencji?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik mimo choroby przepracował pełen wymiar czasu pracy?
 • Kiedy obliczać średnią urlopową z 12-miesięcy?
 • Czy honoraria z tytułu praw autorskich otrzymywane przez pracownika uwzględniamy do obliczenia jego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego w ciągu miesiąca powinno spowodować obniżenie wynagrodzenie w stałej wysokości?
 • Do kiedy można najpóźniej dokonać potrącenia wynagrodzenia z tytułu nieodpracowanego wyjścia prywatnego?

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCEGO KADR I PŁAC ZA 2016 -2017 R.

 1. Kryteria doboru pracowników do zwolnień – najnowsze orzecznictwo
 2. Brak efektywności a wiek pracownika w kontekście przyczyny wypowiedzenia
 3. Zmiana zasad wynagradzania a uchylenie ochrony przedemerytalnej
 4. Wadliwe prowadzenie spraw księgowych a dyscyplinarne zwolnienia pracownika
 5. Odmowa pracy na innym stanowisku po urlopie wychowawczym a dyscyplinarne zwolnienie pracownika
 6. Niecelowość przywrócenia do pracy w sporach sądowych
 7. Brak zakazu konkurencji a naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy w kontekście dyscyplinarnego zwolnienia pracownika
 8. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a obowiązywania klauzul konkurencyjnych
 9. Zasady ustalania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 10. Dyskryminacja pracowników – przykłady z orzecznictwa
 11. Molestowanie na wycieczce dofinansowywanej z ZFŚS a odpowiedzialność pracodawcy
 12. Ryzyko wypłacania systematycznych premii uznaniowych przez pracodawcę
 13. Umowa o dzieło a umowa zlecenia według najnowszego orzecznictwa
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  17-18.10.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl