WSZYSTKIE ZMIANY W PIGUŁCE W 2017/2018 roku: PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PŁACE, PODATKI + 1 OSOBA GRATIS!

WSZYSTKIE ZMIANY W PIGUŁCE W 2017/2018 roku: PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PŁACE, PODATKI + 1 OSOBA GRATIS!

 • 19-20.10.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: D.Denkiewicz – Doradca Podatkowy, A. Gwarek – Specjalista Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Danuta Denkiewicz oraz Anita Gwarek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

Płace – podatki i składki

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017r.

 • modyfikacja skali podatkowej
 • nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek
 • kiedy i jak stosować kwoty zmniejszające podatek
 • indywidualne wyliczanie kwot zmniejszających podatek według ustawowych wzorów
 • jakie zmiany przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy u pracowników i pozostałych podatników
 • preferencyjne zasady rozliczania się samotnych rodziców z dzieckiem

PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i zasady jego wyrównywania.

2. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu.

3. Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

4. Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania

 • moment powstania przychodów pieniężnych i niepieniężnych
 • warunki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychody wolne od składek i podatku
 • wycena przychodów niepieniężnych dla składek i podatku; podobieństwa i różnice
 • przychody w walucie obcej – kiedy powstają i jak się przelicza na PLN

Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika i w rozliczeniu rocznym

Wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  

pomniejszają podstawy opodatkowania  

Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

 5. Rozliczanie składek i podatku osób:

 • pobierających zasiłek macierzyński
 • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
 • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w
 • naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
 • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie
 • umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

6. Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i

rencistów – byłych pracowników

7. Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI

 1. Charakterystyka umów cywilnych, w tym różnice między umowami
 2. Minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnych w 2017r. zasady stosowania, dokumentowania i wypłacania oraz obowiązki i odpowiedzialność firm
 3. Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń
 4. Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 6. Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Pojęcie przychodów z podziałem na rodzaje umów
 8. Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich
 9. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy
 10. Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 11. Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł
 12. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu podróży związanej z wykonywana pracy
 13. Rozliczenie: umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę oraz umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

Zarząd, rada nadzorcza

 1. Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji
 3. Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 4. Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej :
 • wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza
 • łączenie kilku stosunków prawnych; umowa o pracę i kontrakt menedżerki, kontakt menedżerski i pozarolnicza działalność gospodarcza, pełnienie funkcji z powołania połączone z umową o pracę lub z kontraktem menedżerskim albo z działalnością gospodarczą

Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania

2 Dzień – Wykładowca: Anita Gwarek

Prawo pracy w pigułce – podsumowanie dokonanych zmian i zmiany w toku – najważniejsze kwestie nie tylko sporne.

Zmiany dokonane

 1. Uprawnienia rodzicielskie po zmianach od 2 stycznia 2016 r. (zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, odroczony urlop, łączenie urlopu z pracą, proporcjonalne wydłużenie, urlop ojcowski, ochrona stosunku pracy, zwolnienie na dziecko w wymiarze 2 dni).
 2. Umowy o pracę na czas określony (na okres próbny): zasady ich zawierania i rozwiązywania od 22 lutego 2016 r.
 3. Umowa o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy od 1 września 2016 r.
 4. Świadectwo pracy i zasady jego wydawania od 1 stycznia 2017 r. (w tym świadectwo pracownika tymczasowego)
 5. Nowe terminy na odwołanie się do sądu
 6. Ważne zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r.
 7. Zmiany w zakresie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
 8. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika oraz minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych (w tym dokumentowanie liczby godzin przepracowanych na umowach zlecenia).
 9. Zmiany w zakresie wykonywania prac przez kobiety przy monitorze ekranowym

Proponowane zmiany w toku na rok 2018

 • Elektronizacja akt osobowych pracownika oraz dokumentacji pracowniczej oraz nowy okres przechowywania akt osobowych.
 • Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (postać papierowa lub elektroniczna).
 • Skrócony czas przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Wypłata wynagrodzenia na konto.
 • Uzupełniające zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich.
 • Zmiany w zakresie świadectwa pracy (w zakresie prostowania świadectwa pracy, możliwości wystąpienia o wydanie świadectwa pracy lub zastępczego świadectwa pracy).
 • Zmiany w zakresie mobbingu i dyskryminacji.
 • Zmiany w zakresie wykroczeń oraz przedawnienia roszczeń.
 • Zmiany w zakresie ochrony danych w stosunkach pracy w związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego RODO.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  19-20.10.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl