„Umowy cywilne w zatrudnieniu” w 2018r. – nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców, składki ZUS, podatki oraz sposoby naprawiania błędów + 1 OSOBA GRATIS!

„Umowy cywilne w zatrudnieniu” w 2018r. – nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców, składki ZUS, podatki oraz sposoby naprawiania błędów + 1 OSOBA GRATIS!

 • 21.02.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień, godz. 9.30-15.30

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Prezentacja umów cywilnych – zagadnienia prawne wynikające z K.c.

 1.  umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, w tym kontrakt menedżerski i umowa agencyjna
 2.  zawieranie, rozwiązywanie i wypowiadanie ww. umów
 3.  zasady wynagradzania w umowach,
 4.  kształtowanie treści umów cywilnych i ich ograniczenia
 5.  różnice między:
 • umową o dzieło a umową zlecenia
 • umową zlecenia a umową o pracę
 • umową o zarządzanie (kontraktem menedżerskim) a umową zlecenia
 1.  przedmiot kontroli ZUS i PIP
 2.  umowy cywilne zawierane między osobami fizycznymi
 3.  przejście zakładu na innego pracodawcę, a co z zatrudnionymi na umowach cywilnych?

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych:

 1. pojęcie minimalnej stawki godzinowej, sposób jej ustalania i ogłaszania
 2. prezentacja umów cywilnych do których minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie a do których nie ma zastosowania,
 3. charakterystyka umów z samozatrudnionymi
 4. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców krajowych i zagranicznych , oraz osób samozatrudnionych (przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce i w krajach z poza UE, EOG)
 5. formy wynagrodzenia wynikające z Kodeksu cywilnego   a zastosowanie minimalnej stawki godzinowej,
 6. czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?
 7. prawo do wynagrodzenia i terminy wypłat
 8. ewidencje liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, sposób ich sporządzania, przekazywania oraz okres ich przechowywania, prowadzone przez pracodawcę użytkownika w odniesieniu do zleceniobiorców skierowanych przez agencje pracy tymczasowej
 9. wprowadzenie nowych/dodatkowych zapisów w umowach cywilnych związanych z wyliczeniem wynagrodzenia
 10. sankcje za naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania

Składki ZUS od umów cywilnych po zmianie przepisów.

 1. Zasady opłacania składek od umów cywilnych
 • obowiązki zleceniodawcy jako płatnika składek
 • składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na FP i FGŚP
 • podstawa wymiaru składek i wyłączenia
 • podstawa dla dobrowolnych ubezpieczeń
 • wykonywanych nieodpłatnie

2.  Ubezpieczenie zleceniobiorcy/menedżera – różne tytuły, zlecenie:

 • jako jedyny tytuł
 • z własnym pracownikiem zatrudnionym na etacie, z przebywającym na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym
 • z obcym pracownikiem
 • z emerytem, rencistą, w tym pracującym na etacie
 • z uczniem lub studentem
 • z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
 • kilka umów zleceń, zasady wyboru tytułu do ubezpieczeń
 • po zawarciu umowy o pracę
 • z cudzoziemcem
 • rola i waga składanych oświadczeń

Podatek od umów cywilnych

 1. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • działalność wykonywanej osobiście
 • prawa majątkowe
 • inne źródła
 1. Przychody: moment ich powstania i zasady wyceny, świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia i zwolnione od podatku
 2. Koszty uzyskania przychodów z podziałem na źródła przychodów, w tym 50% z tytułu praw autorskich
 3. Schematy opodatkowania dochodów (przychodów):
 • na zasadach ogólnych, podstawa opodatkowania i pobór zaliczki
 • ryczałtowo przy umowach do 200 zł, (co ze składkami?)
 • uzyskanych z wielu umów w jednym miesiącu – przykłady
 • z tytułu zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • własnego pracownika wykonującego zlecenie lub dzieło
 • cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych
 • z tytułu opłacenia przez pracodawcę zaległych składek ZUS za obecnych i byłych zleceniobiorców

Sposób naprawienia błędu w przypadku uznania:

 1. umowy zlecenia za umowę o pracę, w tym korekta informacji i deklaracji w US
 2. umowy o dzieło za umowę zlecenia
 3. oświadczenia zleceniobiorcy o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń za niezgodne ze stanem faktycznym
 4. oświadczenia ucznia lub studenta o posiadaniu takiego statusu za niezgodne z prawdą
 5. zleceniobiorcę za pracownika, który wykonuje zlecenie lub dzieło w innej firmie ale na rzecz własnego pracodawcy

Potrącenia z umów cywilnych

Obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

 1. pobór i wplata zaliczek/podatku ryczałtowego na konto urzędu skarbowego
 2. sporządzenie i przekazanie informacji i deklaracji podatkowych (PIT-11,IFT1/IFT1R, PIT-4R,PIT-8AR)

Orzeczenia i interpretacje

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  21.02.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl