„Umowy cywilne w zatrudnieniu” w 2018r. – nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców, składki ZUS, podatki oraz sposoby naprawiania błędów + 1 OSOBA GRATIS!

„Umowy cywilne w zatrudnieniu” w 2018r. – nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców, składki ZUS, podatki oraz sposoby naprawiania błędów + 1 OSOBA GRATIS!

 • 12.04.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień, godz. 9.30-15.30

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Prezentacja umów cywilnych – zagadnienia prawne wynikające z K.c.

 1.  umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, w tym kontrakt menedżerski i umowa agencyjna
 2.  zawieranie, rozwiązywanie i wypowiadanie ww. umów
 3.  zasady wynagradzania w umowach,
 4.  kształtowanie treści umów cywilnych i ich ograniczenia
 5.  różnice między:
 • umową o dzieło a umową zlecenia
 • umową zlecenia a umową o pracę
 • umową o zarządzanie (kontraktem menedżerskim) a umową zlecenia
 1.  przedmiot kontroli ZUS i PIP
 2.  umowy cywilne zawierane między osobami fizycznymi
 3.  przejście zakładu na innego pracodawcę, a co z zatrudnionymi na umowach cywilnych?

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych:

 1. pojęcie minimalnej stawki godzinowej, sposób jej ustalania i ogłaszania
 2. prezentacja umów cywilnych do których minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie a do których nie ma zastosowania,
 3. charakterystyka umów z samozatrudnionymi
 4. minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców krajowych i zagranicznych , oraz osób samozatrudnionych (przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce i w krajach z poza UE, EOG)
 5. formy wynagrodzenia wynikające z Kodeksu cywilnego   a zastosowanie minimalnej stawki godzinowej,
 6. czy umowa zlecenia może być nieodpłatna?
 7. prawo do wynagrodzenia i terminy wypłat
 8. ewidencje liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, sposób ich sporządzania, przekazywania oraz okres ich przechowywania, prowadzone przez pracodawcę użytkownika w odniesieniu do zleceniobiorców skierowanych przez agencje pracy tymczasowej
 9. wprowadzenie nowych/dodatkowych zapisów w umowach cywilnych związanych z wyliczeniem wynagrodzenia
 10. sankcje za naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania

Składki ZUS od umów cywilnych po zmianie przepisów.

 1. Zasady opłacania składek od umów cywilnych
 • obowiązki zleceniodawcy jako płatnika składek
 • składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na FP i FGŚP
 • podstawa wymiaru składek i wyłączenia
 • podstawa dla dobrowolnych ubezpieczeń
 • wykonywanych nieodpłatnie

2.  Ubezpieczenie zleceniobiorcy/menedżera – różne tytuły, zlecenie:

 • jako jedyny tytuł
 • z własnym pracownikiem zatrudnionym na etacie, z przebywającym na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym
 • z obcym pracownikiem
 • z emerytem, rencistą, w tym pracującym na etacie
 • z uczniem lub studentem
 • z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
 • kilka umów zleceń, zasady wyboru tytułu do ubezpieczeń
 • po zawarciu umowy o pracę
 • z cudzoziemcem
 • rola i waga składanych oświadczeń

Podatek od umów cywilnych

 1. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • działalność wykonywanej osobiście
 • prawa majątkowe
 • inne źródła
 1. Przychody: moment ich powstania i zasady wyceny, świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia i zwolnione od podatku
 2. Koszty uzyskania przychodów z podziałem na źródła przychodów, w tym 50% z tytułu praw autorskich
 3. Schematy opodatkowania dochodów (przychodów):
 • na zasadach ogólnych, podstawa opodatkowania i pobór zaliczki
 • ryczałtowo przy umowach do 200 zł, (co ze składkami?)
 • uzyskanych z wielu umów w jednym miesiącu – przykłady
 • z tytułu zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • własnego pracownika wykonującego zlecenie lub dzieło
 • cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych
 • z tytułu opłacenia przez pracodawcę zaległych składek ZUS za obecnych i byłych zleceniobiorców

Sposób naprawienia błędu w przypadku uznania:

 1. umowy zlecenia za umowę o pracę, w tym korekta informacji i deklaracji w US
 2. umowy o dzieło za umowę zlecenia
 3. oświadczenia zleceniobiorcy o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń za niezgodne ze stanem faktycznym
 4. oświadczenia ucznia lub studenta o posiadaniu takiego statusu za niezgodne z prawdą
 5. zleceniobiorcę za pracownika, który wykonuje zlecenie lub dzieło w innej firmie ale na rzecz własnego pracodawcy

Potrącenia z umów cywilnych

Obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

 1. pobór i wplata zaliczek/podatku ryczałtowego na konto urzędu skarbowego
 2. sporządzenie i przekazanie informacji i deklaracji podatkowych (PIT-11,IFT1/IFT1R, PIT-4R,PIT-8AR)

Orzeczenia i interpretacje

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  12.04.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl