Składki i podatki od cudzoziemców w Polsce w 2018 roku – szkolenie praktyczne

Składki i podatki od cudzoziemców w Polsce w 2018 roku – szkolenie praktyczne

 • 26.10.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień, godz. 9.30 – 15.30

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 590 zł szkolenie to nie obejmuje promocji osoby gratis*

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zagadnienia ogólne

1.Zasady i miejsce oskładkowania pracowników i innych osób wynikające z:

 • polskich przepisów
 • z dwustronnych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska
 • z prawa wspólnotowego

2. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

3. Miejsce zamieszkania (rezydencja podatkowa) w świetle:

 • polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów międzynarodowych
 • rozstrzyganie kolizji przepisów międzynarodowych z krajowymi

4. Certyfikat rezydencji – regulacje ustawowe

5. Miejsce opodatkowania dochodów z pracy najemnej i działalności wykonywanej osobiście, wynikające z:

 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • praca o niesamodzielnym charakterze w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • eliminacja podwójnego opodatkowania

6. Wydatki związane z zatrudnieniem cudzoziemców- czy są ich przychodem?

II. Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie umowy o pracę

1.Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS, co oznacza dostarczony płatnikowi formularz A1 i podstawa prawna jego poświadczenia
 • podatki: obowiązek podatkowy, postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, obowiązki polskiej firmy jako płatnika
 • informacje podatkowe PIT-11 i zeznania roczne

2. Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej i w krajach trzecich
 • gdzie i na jakich zasadach cudzoziemiec podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
 • jaka jest rola płatnika?

3. Interpretacje podatkowe ww. zakresie

III. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych

1.Umowy o dzieło, zlecenia i umowa menedżerska (charakterystyka)

2. Wynagrodzenie – minimalna stawka godzinowa

3. Źródło przychodów z ww. umów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

4. Miejsce zamieszkania (bez certyfikatu i z certyfikatem rezydencji)

5. Praca wykonywana na terytorium RP

 • składki ZUS
 • opodatkowanie dochodów: zasady ogólne , ryczałt, bez pobrania podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • obowiązki płatnika: pobór i wpłata zaliczek lub podatku ryczałtowego,
 • co zrobić jak w ciągu roku był ryczałt zamiast zasad ogólnych i odwrotnie?
 • informacje PIT-11, IFT-1/IFT-1R, deklaracje roczne i zeznania podatkowe

6. Praca wykonywana poza terytorium RP

 • w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej i w krajach trzecich
 • gdzie cudzoziemiec podlega oskładkowaniu?
 • przesłanki osiągania dochodu na terytorium RP,
 • ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce
 • opodatkowanie bez certyfikatu rezydencji i z certyfikatem rezydencji
 • obowiązki płatnika w Polsce, informacje i deklaracje

7. Interpretacje podatkowe

1. Zatrudnianie naukowców, profesorów i nauczycieli akademickich

 • z państw UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej i krajów trzecich
 • składki ZUS – właściwe dla umowy, w ramach której osoby te wykonują pracę
 • szczególne przepisy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • warunki zwolnienia z podatku w Polsce przez określony czas
 • obowiązki płatnika

2. Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych

 • udokumentowanie miejsca zamieszkania
 • opodatkowanie: zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania i z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • obowiązki płatnika
 • interpretacje podatkowe

3. Wypłata należności zagranicznym artystom, wykonawcom

 • udokumentowanie miejsca zamieszkania
 • opodatkowanie

4. Praca sezonowa – u rolnika lub w gospodarstwie domowym

 • umowa o pracę
 • umowa zlecenia
 • kiedy cudzoziemiec sam rozlicza podatek?

5. Nielegalne zatrudnienie

 • sankcje dla podmiotu zatrudniającego nielegalnie cudzoziemców
 • czy dochody cudzoziemców powinny być oskładkowane i opodatkowane w Polsce?

6. Oddelegowany zagraniczny pracownik

 • przepisy polskiej ustawy z 10.06.2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – obowiązki w Polsce
 • obowiązki polskich firm- informacja ORD-W1
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  26.10.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł szkolenie to nie obejmuje promocji osoby gratis*

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl