KURS – SAMODZIELNY PRACOWNIK KADR I PŁAC OD PODSTAW Z EGZAMINEM

KURS – SAMODZIELNY PRACOWNIK KADR I PŁAC OD PODSTAW Z EGZAMINEM

 • 21.10.2017 – 18.02.2018 | kurs weekendowy, zajęcia teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 128 godzin dydaktycznych + Egzamin 4 godziny dydaktyczne

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Szkolenie poprowadzi wybitny i doświadczony zespół trenerów: Danuta Denkiewicz, Łukasz Prasołek, Monika Frączek, Renata Tonder

 • Cena kursu : 2950 zł (możliwość płatności na raty)

Kurs weekendowy – 128 godzin dydaktycznych, zajęcia od 9.00 do 16.00

TRWA NABÓR NA EDYCJĘ JESIENNO-ZIMOWĄ 2017/2018!

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej pracy na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac.

Po zakończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin pisemny podsumowujący całość omawianego programu.

Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej Firma Szkoleniowo-Consultingowa w Warszawie jako zarejestrowana w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy niepubliczna placówka oświatowa (nr 939K) ma prawo do wydawania zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  poz. 186).

Po ukończonym kursie absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku (załącznik nr 5) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Terminy zajęć:

21-22 październik 2017r.

18-19 listopad 2017r.

2-3 grudzień 2017r.

16-17 grudzień 2017r.

13-14 styczeń 2018r.

20-21 styczeń 2018r.

3-4 luty 2018r.

17-18 luty 2018r.

EGZAMIN – termin do uzgodnienia z grupą

 1. Nazwa i forma kształcenia

„Kurs Specjalista ds. kadr i płac od podstaw – I stopień”, kurs doskonalący w systemie weekendowym.

 1. Czas trwania i sposób organizacji kształcenia

Kurs liczy 132 godziny wykładowe z egzaminem, zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godz. od 9.00 do 16.00.

 1. Sylwetka uczestnika szkolenia (wymagania wstępne dla uczestników)

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu ekonomicznym lub innym. Kurs adresujemy do osób, które zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac od podstaw oraz osób chcących poszerzyć i zaktualizować posiadaną wiedzę z tego zakresu.

 1. Cele kształcenia

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie:

–          wynagrodzeń, płac, systemów płacowych

–          naliczania wynagrodzeń,

–          ubezpieczeń społecznych

–          podatku dochodowego od osób fizycznych,

–          dochodów międzynarodowych,

–          świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

–          pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników i innych osób

–          rozliczania czasu pracy,

–          zatrudniania, akt osobowych i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu

–          umów o pracę i umów cywilnoprawnych

–          urlopów wypoczynkowych.

Kurs ma za zadanie przygotować jego uczestników do pracy w charakterze specjalisty do spraw kadr w stopniu podstawowym oraz specjalisty do spraw wynagrodzeń w stopniu podstawowym.

 1. Organizacja procesu dydaktycznego

Podstawowy zasób wiedzy przekazywany będzie na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Słuchacze otrzymają komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych. Podstawowymi materiałami do samodzielnej nauki będą materiały przygotowane przez wykładowców i dostarczone słuchaczom w formie kserokopii.

W celu kontroli opanowania materiału każdy słuchacz zobowiązany jest do zaliczenia prac kontrolnych.

 1. Warunki zaliczenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez słuchacza zaświadczenia  o ukończeniu kursu jest:

–          aktywne uczestnictwo w 70 % zajęć (minimum 9 dni),

–          zaliczenie wszystkich prac kontrolnych przewidzianych na kursie,

Przystąpienie do egzaminu pisemnego na koniec kursu jest dobrowolne.

Kurs zostanie zakończony czterogodzinnym (godziny dydaktyczne liczone po 45 min) pisemnym egzaminem z całości materiału objętego programem kursu. Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz wewnętrznymi uregulowaniami wydanymi na podstawie tych przepisów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów z każdej części egzaminacyjnej oraz 51 % punktów (w sumie) ze wszystkich części egzaminacyjnych.

Osoby, które zaliczą egzamin otrzymają zaświadczenie o ukończonym kursie wraz z informacją o pozytywnie zdanym egzaminie pisemnym.

Jeśli uczestnik kursu nie zaliczy egzaminu lub nie będzie pisał takiego egzaminu, w zaświadczeniu będzie zamieszczona informacja tylko o ukończonym kursie.  

Wynik egzaminu słuchacz może poprawić na zasadach określonych w odrębnym regulaminie zatwierdzonym i sporządzonym przez Placówkę Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej Firmę Szkoleniową-Consultingową w Warszawie.

 1. Przedmioty nauczania i ich wymiar

Program nauczania obejmuje 132 godzin wykładowych:

–  Płace – składki i podatki – teoria i ćwiczenia – 32 godz. (Obowiązki rozliczeniowe i ewidencyjne firm wobec ZUS i Urzędów Skarbowych, Rozliczenia składkowo-podatkowe pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, wykonawców dzieła, Rozliczenia składkowo-podatkowe osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, ćwiczenia ze sporządzania listy płac, Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników i innych osób)

–  Podatki- zagadnienia ogólne – 8 godz.

–  Prawo międzynarodowe – zagadnienia ogólne – 8 godz

–  Systemy płacowe, naliczania poszczególnych składników wynagrodzeń – teoria i ćwiczenia – 24 godz.

–  Rozliczanie czasu pracy – warsztaty – 16 godz.

–  Zatrudnianie, akta osobowe i ochrona danych osobowych w zatrudnieniu – 8 godz.

–  Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (teoria i ćwiczenia) – 8 godz.

–  Urlopy wypoczynkowe – teoria i ćwiczenia – 8 godz.

–  Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – 8 godz.

–  Egzamin pisemny – 4 godz.

WYKŁADOWCY O SOBIE ORAZ O KURSIE:

Danuta Denkiewicz, jestem doradcą podatkowym i będę wykładowcą  z zakresu płac, podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa międzynarodowego, rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym. Posiadam ogromne, wieloletnie doświadczenie jako wykładowca w tej dziedzinie, gdyż  jestem pomysłodawczynią pierwszych na rynku programów oraz zajęć na kursach i szkoleniach z zakresu płac. Przeszkoliłam już ok. 2000 osób i większość z nich świetnie sobie radzi w pracy zawodowej. Zapewniam, iż każdy uczestnik po ukończeniu kursu będzie mógł samodzielnie sporządzić i rozliczyć listę płac dla pracownika, zleceniobiorcy, menedżera krajowego czy zagranicznego oraz innym osobom. Będzie także przygotowany do  prawidłowego rozliczenia firmy z ZUS i urzędem skarbowym.  Nabyte umiejętności pozwolą Państwu samodzielnie wykonywać pracę w działach płac, bez względu jaki system płacowy obowiązuje w firmie.

Łukasz Prasołek – jestem prawnikiem, do niedawna pracownikiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizującym się w praktycznych aspektach czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń. Obecnie jestem pracownikiem Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zajęcia z Państwem na kursie mają na celu nauczyć Państwa rozliczać czas pracy w firmie niezależnie w jakim systemie czasu pracy pozostanie się Państwu w przyszłości zmierzyć. Temat czasu pracy jest tematem trudnym i złożonym, dlatego też zajęcia nasze będą przebiegały w „formule teoria i praktyka” czyli wstęp teoretyczny do danego zagadnienia z czasu pracy a następnie ćwiczenia praktyczne. Będziemy mówić o tym jak elastycznie zaplanować czas pracy w firmie, będziemy wspólnie tworzyć harmonogramy czasu pracy, poznamy systemy czasu pracy oraz nauczymy się jak rozliczać czas pracy. Ponadto zajęcia moje na kursie to również ćwiczenia praktyczne z naliczania wynagrodzeń m.in.: wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za część miesiąca, nagrody jubileuszowe, odprawy przysługujące pracownikom, dodatki do wynagrodzenia. Wspólnie rozwiążemy mnóstwo zadań i ćwiczeń, tak aby każdy z Państwa po zajęciach z naliczania wynagrodzeń potrafił samodzielnie i prawidłowo rozliczyć wynagrodzenia.

Renata Tonder – jestem specjalistą z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiadam ogromne, wieloletnie doświadczenie jako wykładowca z zakresu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego. Jestem przede wszystkim  praktykiem i też w taki sposób podchodzę do swoich kursantów. Wiedza praktyczna jest wiedzą nabytą przez lata pracy w tej Instytucji jak i na kursach i szkoleniach z tego zakresu. Na kursie kadrowo-płacowym od podstaw przez trzy dni będziemy poznawać dużo teorii z zakresu zasiłków by następnie móc przejść do rozwiązywania konkretnych zadań. Zapoznam też Państwa z dokumentacją zasiłkową, którą wspólnie wypełnimy oraz przeanalizujemy. Każdy z kursantów po odbytych zajęciach nie powinien mieć problemów z ustalaniem podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych będących pracownikami oraz innych niż pracownicy.

Monika Frączek- jestem prawnikiem, głównym specjalista w Departamencie Prawa Pracy. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatrudniona od 1998 r. Od 2003 r. w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Prowadząca szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej. Społecznej. Zajęcia moje na kursie Kadry i Płace od podstaw będą dotyczyły kadr tj. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, Urlopy wypoczynkowe. Zapoznam także Państwa z najświeższymi zmianami w przepisach prawa pracy.

Renata Majewska – jestem prawnikiem, w 1997 roku ukończyłam Uniwersytet Łódzki, byłam dziennikarką w „Gazecie Ubezpieczeniowej” oraz Dziale Prawa „Rzeczpospolitej”. Jestem autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Moją ulubioną dziedziną sa wynagrodzenia w ujęciu praktycznym. Ponadto jestem autorką licznych publikacji o ustalaniu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów i innych pracowników. Tworzę również publikacjie o kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców.

Program opracowali wykładowcy CWPP: Denkiewicz, Frączek, Prasołek, Majewska, Tonder. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów. Koordynatorem programu jest Danuta Denkiewicz. Program kursu „KADRY I PŁACE OD PODSTAW – I STOPIEŃ” został zarejestrowany w dokumentacji firmy.

Program nauczania

PRZEDMIOT: Płace – składki i podatki. Wymiar zajęć – 40 godz.

Unormowania prawne płac – Danuta Denkiewicz

 • Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom
 • Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę
 • Charakterystyka umów cywilnych: umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego
 • Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń
 • Zasady wynagradzania członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • Systemy i formy wynagradzania w praktyce, w tym system motywacyjny
 • Charakterystyka systemu bonusowego
 • Minimalna płaca i zasady jej wyrównywania
 • Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto, w walucie obcej- zasady przeliczania

ZUS – zagadnienia ogólne- Danuta Denkiewicz

 • Pojęcie płatnika, obowiązki zgłoszeniowe
 • Rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka : ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, fundusze pozaubezpieczeniowe – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Tytuły do ubezpieczeń, pojęcie ubezpieczonego, w tym dokumenty zgłoszeniowe
 •  Wysokość i zasady finansowania składek, ustalanie składki wypadkowej
 • Ubezpieczenie zdrowotne, w tym członków rodziny, dokumenty zgłoszeniowe
 • Dokumenty rozliczeniowe

Podatki- zagadnienia ogólne- Danuta Denkiewicz

 • Obowiązki zakładu pracy w zakresie uzyskania przez pracowników numeru identyfikacji podatkowej
 • Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) osób fizycznych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przychody zwolnione z podatku
 • Pojęcie płatnika w rozumieniu przepisów podatkowych
 • Osoby odpowiedzialne za obliczanie, pobór i wpłacanie podatków do urzędu skarbowego
 • Odpowiedzialność materialna zakładu pracy jako płatnika

Oskładkowanie i opodatkowanie pracowników- Danuta Denkiewicz 

 • Pojęcie pracownika w rozumieniu przepisów ZUS
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, sporządzanie dokumentów
 • Pracownicy niepełnosprawni- dofinansowanie składek z PFRON
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania
 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone i faktycznie poniesione na dojazd do zakładu pracy
 • Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 • Zajęcia warsztatowe – sporządzanie listy płac dla pracowników (15 wariantów) i kart przychodów pracownika.

Oskładkowanie i opodatkowanie zleceniobiorców, wykonawców dzieła, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych i innych osób- Danuta Denkiewicz

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych i innych osób nie będących pracownikami, w tym dokumenty sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych
 • Kto niepodległa ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń- zasady wyboru tytułu
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym przychody wyłączone z oskładkowania na mocy zmienionych przepisów od 1 sierpnia 2010r.,
 • Dokumenty rozliczeniowe do ZUS, sporządzanie raportów imiennych miesięcznych
 • Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu i rad nadzorczych według zasad ogólnych i w formie ryczałtu
 • Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych , pobór podatku zryczałtowanego
 • Rozliczenie należności wypłaconych osobom po śmierci pracownika i innych osób
 • Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z umów o odbycie praktyk absolwenckich
 • Zajęcia warsztatowe -sporządzanie listy płac dla ww. osób – 15 wariantów

Obowiązki rozliczeniowe zakładów pracy wobec ZUS i urzędów skarbowych- Danuta Denkiewicz

 • Obowiązki rozliczeniowe płatnika wobec ZUS i urzędu skarbowego wynikające z przepisów
 • Zajęcia warsztatowe:
 • sporządzenie listy płac dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawcy dzieła, menedżera, członka zarządu, członka rady nadzorczej
 • na podstawie listy płac – rozliczenie z ZUS, w tym sporządzanie raportów imiennych miesięcznych ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA  i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
 • na podstawie listy płac – rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40

Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników i innych osób ujęciu składkowym i podatkowym  (najnowsze orzecznictwo): Danuta Denkiewicz

 • Zwrot nadpłaconych składek, finansowanie dojazdu do pracy, usługi medyczne, opłacanie składek z tytułu dodatkowych ubezpieczeń, opłacanie składek branżowych, odprawy, odszkodowania, odzież, świadczenia bhp, świadczenia żywieniowe, ekwiwalenty za narzędzia, sprzęt, zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych, zakwaterowanie, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Świadczenia finansowane z ZFŚS i środków obrotowych pracodawcy, w tym: świadczenia urlopowe, wypoczynek dla pracowników i członków ich rodzin – różne formy (wycieczki, imprezy integracyjne, wczasy, wczasy pod gruszą itp.) świadczenia rzeczowe (okolicznościowe), (bony, paczki, bilety na imprezy sportowe, kulturalne itp. świadczenia na rzecz byłych pracowników (emerytów i rencistów), zapomogi dla pracowników i byłych pracowników-emerytów , rencistów, umorzenie pożyczek i inne świadczenia pozapłacowe
 • Zasady sporządzania PIT-8C

PRZEDMIOT: Prawo międzynarodowe. Wymiar zajęć – 8 godz. – Danuta Denkiewicz

W zakresie ubezpieczeń społecznych:

 • Zasady i miejsce oskładkowania pracowników w świetle prawa wspólnotowego i umów międzynarodowych.
 • Szczególne regulacje dla pracowników oddelegowanych oraz wykonujących pracę w kilku państwa członkowskich UE/EOG, w tym
 • Rola i tryb pozyskiwania formularza E 101, (przygotowanie do ZUS formularzy z serii E)
 • Miejsce opłacania składek pracowników oddelegowanych do państw trzecich

W zakresie opodatkowania:

 • Zasady i miejsce opodatkowania dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z pracy najemnej i działalności wykonywanej osobiście
 • Opodatkowanie polskich pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
 • Metody eliminacji podwójnego opodatkowania
 • Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce

Sporządzenie listy płac dla:

 • polskiego pracownika oddelegowanego do pracy za granicą i sporządzenie PIT-11
 • cudzoziemca pracującego w Polsce na podstawie umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, powołanego do zarządu, rady nadzorczej i sporządzenie informacji IFT-1R

Podczas ostatnich zajęć z płac- podsumowanie materiału – PRACA KONTROLNA

PRZEDMIOT: Obliczanie wynagrodzeń- teoria i ćwiczenia. Wymiar zajęć –24 godz. – Renata Majewska

Obliczanie podstawowych rodzajów wynagrodzeń

1) Wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu

– gdy pracownik chorował (dzielnik 30)

– gdy pracownik był nieobecny z innej przyczyny i za ten czas nie zachował wynagrodzenia (dzielnik nominału czasu pracy)

– gdy pracownik zanotował w miesiącu oba rodzaje absencji

– gdy pracownik był nieobecny z której ze wskazanych przyczyn i przebywał też na urlopie wypoczynkowym albo szkoleniowym;

2) Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

– składniki wliczane do podstawy wymiaru

– uwzględnianie składników w stałych stawkach miesięcznych

– przyjmowanie do podstawy wymiaru składników zmiennych

– ustalanie podstawy wymiaru – krok po kroku

– sytuacje szczególne

obniżka lub podwyżka składnika zmiennego – przeliczanie od nowa podstawy wymiaru,

długa choroba przed urlopem – zastępowanie „pustych” miesięcy,

krótkie zatrudnienie – podstawa wymiaru z okresu faktycznie przepracowanego;

3) Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

– składniki w stałych stawkach miesięcznych w podstawie wymiaru

– składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc

– składniki zmienne za okresy dłuższe niż miesiąc

– schemat obliczeń krok po kroku

– obliczanie współczynnika ekwiwalentu

– norma dobowa czasu pracy dla zatrudnionych na części etatu,

– sytuacje szczególne

– obniżka lub podwyżka składnika zmiennego – przeliczenie od nowa podstawy wymiaru,

– krótka i/lub długa choroba – zastępowanie pustych miesięcy i uzupełnienie pensji,

– krótkie zatrudnienie – podstawa z okresu faktycznie przepracowanego;

4) Wynagrodzenia obliczane „na wzór” wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – podobieństwa i różnice

– wynagrodzenie za urlop szkoleniowy,

– wynagrodzenie za odpłatne zwolnienia od pracy

– wynagrodzenia za inne okresy nieświadczenia pracy, za które przepisy zachowują prawo do wynagrodzenia;

5) Świadczenia ustalane „na wzór” ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – podobieństwa i różnice

– odprawy ze stosunku pracy (np. emerytalna, rentowa, ekonomiczna, pośmiertna),

– odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy,

– wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dla pracownika przywróconego do pracy przez sąd,

– kary pieniężne nałożone na pracownika;

6) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

– definicja normalnego wynagrodzenia i ustalanie jego podstawy wymiaru,

– podstawa wymiaru dodatków dla pracowników ze stawką zasadniczą w stałej stawce miesięcznej i bez takiej stawki

– dzielniki stosowane do rozliczenia podstawy wymiaru,

– opłacanie nadliczbówek przypadających w porze nocnej;

7) Dodatki za pracę w porze nocnej

– dzielnik stosowany do rozliczenia podstawy wymiaru,

– dodatki nocne dla zatrudnionych w pierwszym roku pracy i na niepełnym etacie,

– ryczałt za pracę w nocy;

8) Wynagrodzenia za zwolnienia od pracy

– odpłatne zwolnienia od pracy, za które należy się pensja liczona jak za urlop oraz liczona inaczej,

– zwolnienia od pracy, za które rekompensatę wypłaca pracownikowi wzywający organ lub sąd (a nie pracodawca),

– nieodpłatne zwolnienia od pracy;

9) Minimalne wynagrodzenie za pracę

– minimalna pensja w pierwszym roku pracy

– składniki wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę

– wyrównywanie płacy do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

1) Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

– różnice między potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi

– potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne

podstawowe informacje o egzekucji z wynagrodzenia na pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne)

– wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, podlegające ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji

– dopuszczalne odliczenia z wynagrodzenia za pracę mające pierwszeństwo przed obowiązkowymi potrąceniami (wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny, uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji);

2) Jak dokonywać obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

– rodzaje (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne,

– ustalanie maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń

– kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2016 r.

– wyjaśnienie wątpliwości na tle kwot wolnych (np. kwoty wolne na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu)

– tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń)

– obowiązkowe potrącenia w szczególnych sytuacjach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze świadczeń socjalnych, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń dodatkowych ze stosunku pracy i ze świadczeń w naturze)

Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy:

pojedyncze potrącenie,

potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu,

zbieg potrąceń;

3) Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

– zgoda pracownika – wzór

– limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach

– porównanie z obowiązkowymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę

przykładowe rozliczanie z uczestnikami na tablicy zbiegu obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

4) Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

– tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny

– obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu

– informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym

– gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty

– potrącenia po rozwiązaniu stosunku pracy

– kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny

– potrącenia po śmierci pracownika;

5) Zbiegi egzekucji z wynagrodzenia za pracę – od A do Z

– zbieg egzekucji komorniczych

– formalności, rachunki,

– ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji,

– wzór pisma pracodawcy do obu komorników o powstaniu zbiegu egzekucji    cywilnych

– przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji cywilnych

– zbieg egzekucji administracyjnej i komornicze

– formalności, rachunki,

– ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji

– wzór pisma pracodawcy o zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej do obu organów egzekucyjnych

– przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjne

– zbieg egzekucji administracyjnych

– formalności, rachunki,

– wzór pisma pracodawcy do obu administracyjnych organów egzekucyjnych o zbieg egzekucji administracyjnych

– przykładowe rozliczenie od A do Z z uczestnikami na tablicy zbiegu egzekucji administracyjnej;

6) Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego

– świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika

– stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę

– jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne

Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy sytuacji:

– pracownik jest jednocześnie zatrudniony w zakładzie na umowę zlecenia, o dzieło bądź na kontrakcie menedżerskim,

– osoba jest zatrudniona w zakładzie wyłącznie na podstawie umowy cywilnej;

7) Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2016 roku

– zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)

– potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)

– maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna,

– etapy dokonywania potrąceń z zasiłków

– rozliczenia na przykładach.

Przykładowe rozliczenie z uczestnikami na tablicy sytuacji:

– wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu

– zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc,

– zbiegi potrąceń z zasiłków.

Wynagrodzenia i potrącenia w praktyce – ćwiczenia z kursantami

PRZEDMIOT: Rozliczanie czasu pracy – warsztaty. Wymiar zajęć – 16 godz. Łukasz Prasołek 

Jak elastycznie zaplanować czas pracy w firmie?

Przepisy wewnątrzzakładowe umożliwiające elastyczne planowanie czasu pracy

 1. Jaki system czasu pracy wybrać?
 2. Co daje długi okres rozliczeniowy?
 3. Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie?
 4. Jak wprowadzać zmiany w zakresie czasu pracy w firmie?
 5. Na czym polega ruchomy czas pracy i jak go prawidłowo zastosować?
 6. Jakie postanowienia dotyczące czasu pracy warto wprowadzić do regulaminu pracy, aby uelastycznić planowanie czasu pracy?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy

 1. Jak prawidłowo układać harmonogramy czasu pracy?
 2. Czym różnią się dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy od dni wolnych harmonogramowo?
 3. Na czym polega nierównomierny rozkład czasu pracy i jakie są z niego korzyści?
 4. Co to jest indywidualny rozkład czasu pracy?
 5. Na jaki okres powinny być tworzone harmonogramy czasu pracy?
 6. Ile kolejnych dni pracy może przypadać po sobie w harmonogramie?
 7. W jakich przypadkach można zaplanować 24-godzinny odpoczynek tygodniowy?
 8. Jakie cechy szczególne powinny mieć harmonogramy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy?

Elastyczne systemy czasu pracy

 1. Jak dobrać system czasu pracy, by najlepiej odpowiadał potrzebom firmy?
 2. Jakie możliwości daje równoważny system czasu pracy?
 3. Jakie korzyści daje weekendowy system czasu pracy?
 4. Kto może pracować w zadaniowym systemie czasu pracy?
 5. Kiedy warto wprowadzić system skróconego tygodnia pracy?
 6. Na czym polega nienormowany czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy?

Rozliczanie czasu pracy – warsztaty

Ustalanie godzin nadliczbowych

 1. Kiedy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych?
 2. Jak nie popełnić błędu rozliczając nadgodziny w równoważnym czasie pracy?
 3. Czy w zadaniowym czasie pracy i u pracowników zarządzających mogą występować nadgodziny?
 4. Jak ustalić przekroczenie normy średnio tygodniowej (metoda PIP i MPiPS)?
 5. Kiedy naruszenie doby pracowniczej spowoduje wystąpienie godzin nadliczbowych?

Rekompensowanie pracy nadliczbowej

 1. Kiedy należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych (czas wolny lub wypłata wynagrodzenia)?
 2. Jak prawidłowo oblicza się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 3. Czas wolny na wniosek i bez wniosku, jakie są korzyści i zagrożenia przy jego udzielaniu?
 4. Jaki sposób rekompensaty za nadgodziny jest najkorzystniejszy?

Rekompensowanie pracy w sobotę, niedzielę lub święto i innej

 1. Czy za pracę w sobotę trzeba zawsze udzielić dnia wolnego?
 2. Jak rekompensować pracę w sobotę w równoważnym systemie czasu pracy?
 3. Jak najlepiej zrekompensować pracę w niedzielę?
 4. Jak rekompensować pracę w nocy?
 5. Kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego?

Konsekwencje błędnego rozliczenia czasu pracy

 1. Jakie naruszenia przepisów o czasie pracy są karalne?
 2. Co grozi za naruszenie przepisów o czasie pracy?
 3. Czy pracownik kadrowo-płacowy może zostać ukarany przez inspektora pracy?\

PRZEDMIOT: PRAWO PRACY- Rekrutacja, umowy, akta osobowe, ochrona danych, urlopy. Wymiar zajęć – 24 godz. Monika Frączek

Podstawowe zasady prawa pracy, zasady poprawnej rekrutacji, poprawne nawiązanie stosunku pracy, sposób prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników

Istota stosunku pracy oraz hierarchia źródeł prawa pracy, w tym:

-zasada stosowania postanowień korzystniejszych dla pracownika,

-okoliczności wskazujące na konieczność zawarcia umowy o pracę, a nie umowy prawa  cywilnego, z  uwzględnieniem pomocniczej roli orzecznictwa Sądu Najwyższego,

– zasady stosowania Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych prawem pracy

Wymóg równego traktowania i niedyskryminowania ze szczególnym uwzględnieniem procesu rekrutacji kandydatów do pracy, w tym:

– dane osobowe, które można uzyskać od kandydata do pracy z uwzględnieniem opinii wyrażonych przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym problematyka oświadczeń o niekaralności,

– dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– zasady postępowania z CV, listami motywacyjnymi i innymi dokumentami przesyłanymi w procesie rekrutacyjnym, kwestia zdjęć i referencji,

Zasady kierowania na badania wstępne, w tym:

– poprawne wypełnienie druku skierowania krok po kroku,

– wyjątkowe przypadki, w których można przyjąć nowego pracownika bez badań wstępnych,

Zasady kierowania na szkolenia BHP,

Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników, w szczególności:

– kwestia porządku chronologicznego,

– zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych,

– zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści),

– zasady zbierania przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów,

Ponowne zawarcie umowy o pracę, w tym:

Zasady zawierania umowy o pracę na piśmie i potwierdzania warunków zatrudnienia, z uwzględnieniem zmian,

Rodzaje umów o pracę, zasady zatrudniania na podstawie terminowych umów o pracę (umów na okres próbny oraz umów na czas określony) ze szczególnym uwzględnieniem:

– umów na czas określony nie objętych limitem 33 miesięcy zatrudnienia oraz 3 umów oraz dodatkowych obowiązków z tym związanych,

– specyfiki umowy na zastępstwo – praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem tego typu umów,

Sporządzanie umowy o pracę (z możliwością korzystania z pomocniczego wzoru umowy), elementy umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem konieczności poprawnego wskazania:

– miejsca pracy,

– wynagrodzenia za pracę,

– terminu rozpoczęcia pracy,

Dodatkowe elementy wprowadzane w niektórych umowach o pracę: 

–  klauzula dla pracownika zatrudnionego na część etatu dotycząca wynagradzania jego pracy ponadwymiarowej,

– informacja o celu lub obiektywnych powodach zawarcia umowy na czas określony nielimitowanej ze względu na liczbę i czas trwania (praktyczne, przykładowe wzory postanowień),

– umowa o zakazie konkurencji,

– Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia:

– zakres czynności (opis stanowiska pracy),

– dodatkowe informacje w razie zatrudnienia w formie telepracy,

– zasady sporządzania i doręczania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,

Zasady przechowywania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych pracownika, w tym:

– okres przechowywania tych dokumentów,

– wybór miejsca przechowywania,

– wzór umowy przechowania,

– postępowanie z dokumentami gromadzonymi w aktach osobowych pracowników w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy,

Modyfikacja treści umowy o pracę, zasady poprawnego rozwiązania stosunku pracy i sporządzenia związanych z tym dokumentów oraz odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i ustawy o ochronie danych osobowych

Możliwość modyfikowania pierwotnej treści umowy o pracę, w tym:

– zasady stosowania tzw. wypowiedzenia zmieniającego, w tym zasady ustalania upływu połowy okresu wypowiedzenia jako terminu na odmowę przyjęcia nowych warunków pracy i płacy przez pracownika,

– możliwość zmiany warunków zatrudnienia na podstawie porozumienia stron, w tym kwestia dotycząca zmiany rodzaju umowy o pracę łączącej strony,

– możliwość wydania pracownikowi polecenia wykonywania innej pracy w ograniczonym przedziale czasowym,

Zasady poprawnego rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami, w tym:

Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,

Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym:

– obowiązek pouczenia o odwołaniu do sądu pracy (projektowane wydłużenie terminu dla pracownika na odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia),

– przypadki, w których zachodzi obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia,

– rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę – prawo pracownika do odprawy emerytalnej,

– ustalanie długości okresu wypowiedzenia, w tym także w przypadku umów na czas określony,

– konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony,

– zasady doręczania oświadczenia woli o wypowiedzeniu – ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Grupowe i indywidualne zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – zasady postepowania zgodnie z wymaganą procedurą, obowiązek zapłacenia odprawy,

Pracownicy podlegający ochronie trwałości zatrudnienia, w szczególności: pracownicy w ochronnym wieku przedemerytalnym, pracownice w ciąży oraz pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – przypadki, w których jest to możliwe:

– zwolnienie dyscyplinarne,

– zwolnienie z powodu długotrwałej choroby (przypadki, w których konieczne jest wypłacenie odprawy rentowej),

– zwolnienie się przez pracownika z powodu naruszania podstawowych obowiązków wobec niego przez pracodawcę,

– zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi, z uwzględnieniem nowej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego,

Wygaśnięcie stosunku pracy, w szczególności z powodu śmierci pracownika:

– przejście praw majątkowych ze stosunku pracy na rodzinę pracownika,

– odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika,

Problematyka sporządzania i wydawania świadectw pracy, w szczególności:

– zasady wydawania świadectw pracy za terminowe umowy o pracę (możliwość oraz zasadność wydania zbiorczego świadectwa pracy),

– zasady wydawania świadectwa pracy, gdy po umowie lub umowach terminowych zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony,

– problematyka uwzględniania w świadectwie pracy urlopu wypoczynkowego przeniesionego do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy o pracę,

– zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach (zgodnie ze wzorem świadectwa pracy),

– zasady prawidłowego podpisywania świadectw pracy, jego doręczania, prostowania oraz sporządzania z niego odpisów,

Zakres odpowiedzialności pracodawcy za nieprzestrzeganie prawa pracy w tym także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracownika, w szczególności:

– osoby ponoszące odpowiedzialność za naruszenia przepisów prawa pracy,

– wyjaśnienie na czym polegają wykroczenia, za które ściga pracodawców inspektor PIP (z pomocniczym wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego),

– środki prawne jakimi dysponuje inspektor PIP (nakaz, zakaz, polecenie, wniosek w wystąpieniu, mandat),

– środki prawne jakimi dysponuje inspektor GIODO,

– prawo inspektora PIP do wnoszenia powództw w określonych przypadkach dotyczących naruszenia prawa pracy, brak możliwości cofnięcia przez wykonującego pracę pozwu złożonego w jego interesie.

Podczas zajęć – PRACA KONTROLNA ze stosunku pracy

Urlopy pracownicze – najważniejsze zagadnienia praktyczne

Urlopy wypoczynkowe – wybrane najistotniejsze zagadnienia, w tym:

– problemy związane z pierwszym urlopem w karierze zawodowej pracownika, w szczególności ustalanie upływu miesiąca, zaokrąglanie do pełnego dnia lub pełnej godziny,

– kolejny urlop wypoczynkowy, zasady nabywania prawa do tego urlopu oraz zasady nabywania prawa do urlopu uzupełniającego,

– problemy z ustalaniem urlopu w wymiarze proporcjonalnym, w tym także w związku z przejściem pracownika na emeryturę,

– ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym, gdy dochodzi do zmiany etatu w danym roku kalendarzowym,

– proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu, w szczególności po odpowiednio długim urlopie bezpłatnym, a także szczególne zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego,

– urlop zaległy – konsekwencje nieudzielania go w terminie, wyjaśnienie ile dni urlopu zaległego nie musi być wykorzystane do 30 września, oczekiwania Państwowej inspekcji Pracy co do zasad informowania pracownika o zaległym urlopie,

– dodatkowe urlopy wypoczynkowe dla wybranych kategorii pracowników – weteranów oraz pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym wpływ nowych norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych na ich urlop oraz pozostałe obowiązki pracodawcy),

– okresy zaliczane do wymiaru urlopu wypoczynkowego, w tym m.in. okresy nauki, okresy pracy za granicą, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

– ograniczenia w dzieleniu urlopu wypoczynkowego na pojedyncze godziny i dni,

– przesunięcie urlopu wypoczynkowego (obowiązkowe i fakultatywne), w tym: urlop do długotrwałej chorobie, uprawnienia pracownika w razie zmiany terminu urlopu z powodów pracodawcy,

– specyfika urlopu na żądanie (różne podejście do charakteru tego urlopu w orzecznictwie Sądu Najwyższego i w wykładni),

– urlop w okresie wypowiedzenia oraz instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy,

Urlop macierzyński:

– wymiar urlopu macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci,

– możliwość skorzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego przed porodem,

– urlop w razie śmierci dziecka oraz urlop gdy dziecko trafiło do szpitala,

– przypadki, gdy pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego,

Urlop na warunkach macierzyńskiego:

– warunki jakie pracownik musi spełnić w celu uzyskania prawa do tego urlopu,

– dokumenty, po dostarczeniu których można skorzystać z tego urlopu,

Urlop rodzicielski:

– zasady korzystania z tego urlopu w zależności od trybu w jakim trybie zostało o niego wystąpione (z uwzględnieniem możliwości dzielenia urlopu rodzicielskiego na części i zasady wykorzystywania tak podzielonego urlopu),

– skutki łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który takiego urlopu udzielił,

– przerwanie urlop rodzicielskiego na okres hospitalizacji dziecka

Urlop wychowawczy:

– nabywanie prawa oraz zasady korzystania przez uprawnionych rodziców lub opiekunów dziecka (obowiązek zachowania 1 miesięcznej, nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego dla drugiego rodzica lub opiekuna dziecka),

– podział urlopu wychowawczego na części,

– elementy wniosku o urlop wychowawczy oraz dokumenty dołączane do wniosku o urlop wychowawczy),

Urlop ojcowski:

– granice czasowe korzystania z tego urlopu,

-możliwość podziału urlopu ojcowskiego na części i przerwania na okres hospitalizacji dziecka,

Uprawnienia pracowników wychowujących dziecko w wieku do 4 i do 14 lat,

Urlop szkoleniowy:

– przesłanki nabycia prawa do urlopu szkoleniowego (interpretacja pojęcia „za zgodą pracodawcy”),

– przypadki, w których pracownik ma prawo do 6 dni urlopu szkoleniowego,

– urlop szkoleniowy dla pracowników – aplikantów,

– urlop szkoleniowy na studiach, problem studiów podyplomowych, uprawnienia pracownika na studiach doktoranckich

Urlop bezpłatny:

– zasady udzielania urlopu bezpłatnego,

– możliwość odwołania z takiego urlopu,

– szczególne rodzaje urlopu bezpłatnego, w tym urlop bezpłatny dla pracownika, który się uczy, ale nie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Tzw. urlopy okolicznościowe – najciekawsze praktyczne przypadki

Podczas zajęć – PRACA KONTROLNA z urlopów pracowniczych

PRZEDMIOT: Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Wymiar zajęć – 8 godz. Renata Tonder

Ubezpieczenie chorobowe

 1. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu
 2. Finansowanie składek na ubezpieczenie chorobowe
 3. Katalog świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego
 4. Wyjaśnienie pojęć: – tytuł ubezpieczenia chorobowego – płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe – wynagrodzenie – w stosunku do ubezpieczonych będących pracownikami – przychód – w stosunku do ubezpieczonych nie będących pracownikami
 5. Płatnicy świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 6. Finansowanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenie wypadkowe

 1. Osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu
 2. Finansowanie składek na ubezpieczenie wypadkowe
 3. Rodzaje świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego
 4. Wyjaśnienie pojęć: – płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe – wypadek przy pracy – choroba zawodowa
 5. Płatnicy świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego
 6. Finansowanie świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego

Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

 1. Wynagrodzenie za okres choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy – prawo do wynagrodzenia – okres wypłaty wynagrodzenia – wysokość wynagrodzenia – obliczanie wynagrodzenia – dokumentacja niezbędna do wypłaty wynagrodzenia
 2. Zasiłek chorobowy: – okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego – prawo do zasiłku chorobowego w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego – prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego – kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy – zasady wypłaty zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy na przełomie roku kalendarzowego – zasady zliczania okresu zasiłkowego – wysokość zasiłku chorobowego – brak prawa do zasiłku chorobowego – sankcje za nieterminowe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby
 3. Świadczenie rehabilitacyjne: – prawo do świadczenia rehabilitacyjnego – okres, na który przyznawane jest świadczenie rehabilitacyjne – wysokość świadczenia rehabilitacyjnego – brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
 4. Zasiłek macierzyński: – okres zasiłku macierzyńskiego a wymiar urlopu macierzyńskiego określony przez Kodeks pracy – prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonej – prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego – zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego – zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego – wysokość zasiłku macierzyńskiego
 5. Zasiłek opiekuńczy: – ubezpieczeni uprawnieni do zasiłku opiekuńczego – prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 – prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem chorym w wieku do lat 14 – prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad innym chorym członkiem rodziny, w tym nad dzieckiem powyżej 14 roku życia – dzieci – pojęcie – członkowie rodziny – pojęcie – okres wypłaty zasiłku opiekuńczego – brak prawa do zasiłku opiekuńczego – wysokość zasiłku opiekuńczego – sankcje za nieterminowe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny
 6. Zasiłek wyrównawczy: – prawo do zasiłku wyrównawczego – orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej – okres wypłaty zasiłku wyrównawczego – ustanie prawa do zasiłku wyrównawczego – brak prawa do zasiłku wyrównawczego – wysokość zasiłku wyrównawczego

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych będących pracownikami

 1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego – wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika) – okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku – ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego – ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego – podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy – składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku – zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne – ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków – waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego – minimalna podstawa wymiaru zasiłku – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
 2. Podstawa wymiaru: – zasiłku macierzyńskiego – zasiłku opiekuńczego – świadczenia rehabilitacyjnego – zasiłku wyrównawczego

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych innych niż pracownicy

 1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego: – przychód stanowiący podstawę wymiaru zasiłku – okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku – ustalanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku niezdolności powstałej przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia – ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia dla ubezpieczonych, dla których jest określana najniższa podstawa wymiaru składek – ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia dla ubezpieczonych, dla których nie została określona najniższa podstawa wymiaru składek – ustalanie przeciętnego miesięcznego przychodu – ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków – waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
 2. Podstawa wymiaru: – zasiłku macierzyńskiego – zasiłku opiekuńczego – świadczenia rehabilitacyjnego

Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

 1. Dokumentacja niezbędna do ustalania prawa i wypłaty zasiłku chorobowego: – zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA), inne zaświadczenia – kody literowe używane przy wypełnianiu zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA – wypis z kopii zaświadczenia lekarskiego w przypadku zagubienia druku ZUS ZLA – zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (ZUS ZLA/K) oraz decyzja ZUS o braku prawa do zasiłku – potwierdzona kopia zaświadczenia lekarskiego w przypadku przekazania dalszej wypłaty zasiłku przez ZUS – przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego w przypadku niezdolności do pracy w czasie pobytu za granicą, z uwzględnieniem braku tego obowiązku w przypadku zaświadczeń wydawanych w niektórych krajach
 2. Dokumentacja niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego: – zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu za okres przed porodem – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka za okres od daty porodu – oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka – zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego stwierdzające datę porodu lub akt urodzenia dziecka wystawiony przez zagraniczny urząd, z uwzględnieniem braku tego obowiązku w przypadku zaświadczeń wydawanych w niektórych krajach – oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie – zaświadczenie sądu rodzinnego o wystąpieniu do sądu o przysposobienie dziecka lub przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające informację o dacie urodzenia dziecka – zaświadczenie płatnika składek o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka – inne dokumenty
 3. Dokumentacja niezbędna do wypłaty zasiłku opiekuńczego: – zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) – wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (ZUS Z-15.) – oświadczenie ubezpieczonego w razie nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko w wieku do lat 8 – zaświadczenie lekarskie wydane na zwykłym blankiecie w przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku porodu lub choroby małżonka lub pobytu małżonka w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej – decyzja właściwego inspektora sanitarnego w przypadku izolacji dziecka w wieku do lat 8 z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej – zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego w przypadku sprawowania opieki w czasie pobytu za granicą, z uwzględnieniem braku tego obowiązku w przypadku zaświadczeń wydawanych w niektórych krajach – oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym
 4. Dokumentacja niezbędna do wypłaty zasiłku wyrównawczego: – orzeczenie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy lub lekarza orzecznika Zakładu albo komisji lekarskiej Zakładu o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej – dokumenty dotyczące ośrodka rehabilitacji zawodowej lub wyodrębnionego stanowiska pracy do spraw rehabilitacji
 5. Dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego: – wniosek w sprawie przyznania świadczenia (ZUS Np-7) – zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS N-9) – wywiad zawodowy z miejsca pracy (ZUS N-10) – zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży – decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego

Postępowanie w sprawach o świadczenia, przedawnienie prawa, dochodzenie roszczeń, tryb odwoławczy

 1. Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego
 2. Terminy wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 3. Wstrzymanie wypłaty świadczeń
 4. Nienależnie pobrane świadczenia i bezpodstawne wypłaty
 5. Przedawnienie roszczeń
 6. Tryb odwoławczy

Ustalanie prawa do świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego

 1. Prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego
 2. Brak prawa do świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego
 3. Zasady ustalania prawa do świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku równoczesnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu

Wysokość świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego

 1. Wysokość zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.
 2. Sankcje za nieterminowe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego

 1. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 270 z późn.zm.) przy ustalaniu wysokości świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego: – rozdział 8 – w stosunku do pracowników – rozdział 9 – w stosunku do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osób odbywających służbę zastępczą, osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób z nimi współpracujących, osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania i duchownych – art. 46, 48 i 52 – w stosunku do posłów, senatorów pobierających uposażenie, osób pobierających stypendia sportowe, słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierających stypendia w okresie pobierania szkolenia, osób pobierających stypendia w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący oraz funkcjonariuszy służby celnej.
 2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w razie ponownego powstania prawa do tego świadczenia, z uwzględnieniem przypadku, gdy przed przerwą przysługiwał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, a po przerwie zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i odwrotnie.
 • Dokumentowanie prawa do świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego
 • Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań związanych z tematyką kursu w zakresie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

PRZEDMIOT: LISTA PŁAC OD POCZĄTKU DO KOŃCA – PODSUMOWANIE CAŁOŚCI MATERIAŁU – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – DWÓCH WYKŁADOWCÓW: DANUTA DENKIEWICZ, RENATA MAJEWSKA, OSTATNI DZIEŃ ZAJĘĆ

EGZAMIN PISEMNY PODSUMOWUJĄCY CAŁOŚĆ OMAWIANEGO PROGRAMU :

KOMISJA EGZAMINACYJNA (4 godz. dydaktyczne)

Informacje organizacyjne:

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy
 • egzamin
 • zaświadczenie o ukończonym kursie zgodne z rozporządzeniem MEN
 • istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

UWAGA WARUNKI REZYGNACJI Z KURSÓW WEEKENDOWYCH!

Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłoszeniowy na KURSY KADRY I PŁACE- WEEKENDOWE akceptują Państwo warunki rezygnacji z kursu.

REZYGNACJA MUSI NASTĄPIĆ W FORMIE PISEMNEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ. REZYGNACJA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 3 DNI ROBOCZE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ POKRYCIA 50 % KOSZTÓW KURSU. NIE ODWOŁANIE I NIE WZIĘCIE UDZIAŁU W KURSIE POWODUJE OBCIĄŻENIE 100% KOSZTÓW.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  21.10.2017 – 18.02.2018 | kurs weekendowy, zajęcia teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena kursu : 2950 zł (możliwość płatności na raty)

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl