PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH W 2018 ROKU – podsumowanie dokonanych zmian i zmiany w toku + 1 OSOBA GRATIS!

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH W 2018 ROKU – podsumowanie dokonanych zmian i zmiany w toku + 1 OSOBA GRATIS!

 • 24.11.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Łukasz Prasołek– Prawnik, Specjalista Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracował Łukasz Prasołek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

ZMIANY W PRAWIE PRACY WPROWADZONE OD 1 stycznia 2017

 1. Zmiana terminów odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
 2. Nowe zasady dotyczące obowiązku ustalania regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS
 3. Zmiany liczenia terminów w Kodeksie cywilnym, gdy termin kończy się w sobotę i ich zastosowanie w prawie pracy
 4. Nowe obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 5. Wpływ terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie na urlopy wypoczynkowe pracowników
 6. Obowiązkowe urlopy bezpłatne dla pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 7. Zmiany dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę
 8. Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia
 9. Podmioty objęte obowiązkiem wypłaty minimalnych stawek godzinowych
 10. Nowe zasady dokumentowania liczby przepracowanych godzin na zleceniu
 11. Nowe uprawnienia PIP związane z kontrolą wypłacania minimalnej stawki godzinowej

ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1 stycznia 2017

 1. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych
 2. Obowiązek wystawienia do 30.6.2017 r. świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia w 2016 r.
 3. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
 4. Zmiany w trybie prostowania świadectwa pracy
 5. Zasady wpisywania w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
 6. Nowe reguły wpisywania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy
 7. Zasady wpisywania do świadectwa pracy opieki nad dzieckiem do lat 14
 8. Zasady wystawiania odpisów świadectw pracy
 9. Pieczątka na świadectwie pracy – obowiązek czy dobra wola pracodawcy

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 kwietnia 2017

 1. Zmiany w zasadach podwyższania składki wypadkowej przez ZUS – konieczność uwzględnienia winy płatnika składek

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 maja 2017

 1. Zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzane od 1.5.2017 r.
 2. Zmiany w zakresie możliwości pracy przy monitorach ekranowych kobiet w ciąży
 3. Konieczność zaktualizowania regulaminów pracy – nowe wykazy prac szkodliwych i uciążliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dzieci piersią
 4. Zmiany w przepisach bhp dotyczących ręcznych prac transportowych

ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH OD 1 czerwca 2017

 1. Nowe zakazy pracy tymczasowej
 2. Obowiązek wskazania przez agencję osoby kontaktowej
 3. Nowe obowiązki informacyjne pracodawców użytkowników
 4. Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową – zasady prowadzenia
 5. Nowe zasady zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych
 6. Obowiązkowe zaświadczenia dokumentujące wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych
 7. Nowe zasady ustalania okresu zatrudnienia u pracodawcy użytkownika i sankcje za ich nieprzestrzeganie
 8. Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wykonywaniem pracy tymczasowej
 9. Zasady wystawiania świadectw pracy pracownikom tymczasowym

ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ

 1. Sposób liczenia ochrony przedemerytalnej dla osób, które już w niej były przed obniżeniem wieku emerytalnego
 2. Ochrona przed emerytalna dla osób, które ją uzyskają od dnia wejścia w życie ustawy w związku z obniżeniem wieku emerytalnego

ZMIANY W PRAWIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2018 R.

Planowane zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

 1. Kiedy akta osobowe będzie można przechowywać 10 lat, a kiedy obowiązkowe będzie 50 lat ich przechowywania?
 2. Kiedy pracodawca będzie wydawał akta papierowe pracownikom?
 3. Jakie będą zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom?
 4. Jakie główne zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia o aktach osobowych?
 5. Jak będą dokonywane zmiany formy prowadzenia akt osobowych?
 6. Z ilu części będą się składały akta pracownicze po zmianach?
 7. Jakie zmiany w prowadzeniu dokumentacji czasu pracy przewiduje projekt rozporządzenia o aktach osobowych?

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCEGO KADR I PŁAC ZA 2016 -2017 R.

 1. Kryteria doboru pracowników do zwolnień – najnowsze orzecznictwo
 2. Brak efektywności a wiek pracownika w kontekście przyczyny wypowiedzenia
 3. Zmiana zasad wynagradzania a uchylenie ochrony przedemerytalnej
 4. Wadliwe prowadzenie spraw księgowych a dyscyplinarne zwolnienia pracownika
 5. Odmowa pracy na innym stanowisku po urlopie wychowawczym a dyscyplinarne zwolnienie pracownika
 6. Niecelowość przywrócenia do pracy w sporach sądowych
 7. Brak zakazu konkurencji a naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy w kontekście dyscyplinarnego zwolnienia pracownika
 8. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a obowiązywania klauzul konkurencyjnych
 9. Zasady ustalania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 10. Dyskryminacja pracowników – przykłady z orzecznictwa
 11. Molestowanie na wycieczce dofinansowywanej z ZFŚS a odpowiedzialność pracodawcy
 12. Ryzyko wypłacania systematycznych premii uznaniowych przez pracodawcę
 13. Umowa o dzieło a umowa zlecenia według najnowszego orzecznictwa
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  24.11.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl