PRAWO PRACY OD A DO Z DLA POCZĄTKUJĄCYCH – 4-dniowy kurs

PRAWO PRACY OD A DO Z DLA POCZĄTKUJĄCYCH – 4-dniowy kurs

 • 13-16.02.2018| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 4 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za kurs: 1690 zł – 4 dni zajęć. Kurs nie jest objęty promocją + 1 osoba gratis. 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień – Zasady zatrudniania pracowników

Dane i dokumenty pozyskiwane od kandydatów do pracy i nowych pracowników, zgodnie z najnowszą wykładnią i orzecznictwem oraz z uwzględnieniem nadchodzących zmian,

Obowiązek kierowania na badania wstępne, w tym:

 • zasady poprawnego sporządzania skierowania (m.in. kwestia PESEL-u),
 • przypadki, w których obowiązek kierowania na badania wstępne jest wyłączony (z uwzględnieniem nadchodzących zmian),

Obowiązek założenia akt osobowych oraz zasady ich prowadzenia:

 • kwestia porządku chronologicznego gromadzonych dokumentów,
 • zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych i zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści) w szczególności w razie konieczności usunięcia informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową,
 • zasady gromadzenia przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów (problematyka orzeczenia o zdolności do pracy),
 • obowiązek posiadania dokumentów pracowniczych w języku polskim (skutki braku tłumaczenia w razie kontroli PIP),
 • dokumenty zazwyczaj dodatkowo dostarczane w związku z podjęciem zatrudnienia wpływające na uprawnienia pracownicze – zasady postępowania,
 • skutki dostarczenia dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia pracownicze z opóźnieniem w kontekście przepisów o przedawnianiu się roszczeń ze stosunku pracy,

Planowana zmiana podziału akt osobowych oraz planowana możliwość prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej, w tym:

 • planowane zasady dokonywania zmiany postaci akt osobowych z papierowej na elektroniczną,
 • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci akt osobowych,
 • zasady postępowania z elektronicznymi danymi osobowymi, obowiązki związane z poprawnym ich zabezpieczaniem,

Rodzaje dostępnych umów o pracę i ich charakterystyka,

Zasady poprawnego zawierania umowy o pracę (np. przy użyciu pomocniczego wzoru),

 • omówienie poszczególnych postanowień umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem miejsca pracy oraz klauzuli dla pracownika zatrudnionego na część etatu
 • omówienie możliwości wprowadzania dodatkowych postanowień do umowy o pracę np. zakresu czynności (zakresu obowiązków),
 • data nawiązania się stosunku pracy, skutki zawarcia umowy o pracę z opóźnionym dniem rozpoczęcia pracy, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego,
 • konieczność wręczenia umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków,

Obowiązki informacyjne wobec nowego pracownika, w tym:

 • obowiązek przekazania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
 • obowiązek zapoznania pracownika z Regulaminem pracy oraz pozostałymi regulaminami, procedurami i strategiami obowiązującymi u danego pracodawcy,
 • obowiązek przedstawienia pracownikowi przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

II dzień – czas pracy pracowników

Dostępne systemy i rozkłady czasu pracy pracownika, z omówieniem poszczególnych systemów czasu pracy i wskazaniem ich przydatności dla danego pracodawcy,

Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe czasu pracy oraz możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, w tym:

 • rola Państwowej Inspekcji Pracy w procesie przedłużania okresu rozliczeniowego,
 • przykładowe postanowienia Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego,

Obowiązek poprawnego wyliczenia wymiaru czasu pracy oraz zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem wpływu świąt przypadających w innym dniu tygodnia niż niedziela na wymiar czasu pracy pracownika,

Obowiązek planowania pracy pracownika w granicach doby pracowniczej, w tym:

 • możliwość stosowania ruchomego czasu pracy,
 • rodzaje ruchomego czasu pracy,
 • zasady, w oparciu o które pracownik może być objęty ruchomym czasem pracy,

Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w szczególności:

 • możliwość planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych – tzw. cząstkowe rozkłady (harmonogramy) czasu pracy,
 • zasady podawania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy do wiadomości pracowników,
 • wątpliwości, czy dopuszczalne jest dokonanie przez przełożonego zmiany rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracownika,

Praca w godzinach nadliczbowych:

 • definicja pracy nadliczbowej (z podziałem na pracę nadliczbowa dobową i średniotygodniową),
 • zakazy i ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (w tym wynikające z konieczności zachowania okresów odpoczynku),
 • przypadki, gdy przebywanie na terenie zakładu pracy nie jest pracą nadliczbową, ze szczególnym uwzględnieniem odpracowania wyjścia prywatnego,

Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
 • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,

Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym (obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy, ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy),

Zasady rekompensowania pracy w porze nocnej, dodatek za pracę w porze nocnej,

Czas pracy kadry kierowniczejodrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

Dyżur pracownika – zasady rekompensowania dyżuru, ograniczenia w czasie trwania dyżuru,

Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym karta ewidencji czasu pracy, a lista obecności (informacje, których nie wolno zaznaczać na liście obecności).

III dzień – Urlop wypoczynkowe i inne, wybrane uprawnienia pracownicze

Urlop wypoczynkowy, w szczególności:

 • zasady nabywania prawa do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego, w tym: okresy niewykonywania pracy mające wpływ na wymiar urlopu (m.in. okresy nauki), wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu,
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego (ustalanie puli godzinowej urlopu), udzielnie urlopu na całe dniówki,
 • udzielnie urlopu zgodnie z planem urlopów albo po porozumieniu z pracownikiem,
 • zasady dzielenia urlopu na części, możliwość przesunięcia urlopu (z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i po stronie pracownika),
 • możliwość odwołania pracownika z wypoczynku (dopuszczalność),
 • urlop, a długotrwała choroba pracownika (w świetle wykładni i orzecznictwa Sądu Najwyższego),
 • urlop na żądanie – zagadnienia praktyczne oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego,
 • urlop zaległy – konieczność wysłania pracownika na wypoczynek do końca września,

Uprawnienia rodzicielskie w tym urlopy dla pracowników – rodziców, w szczególności:

 • urlop macierzyński i różnicowanie jego wymiaru w zależności od liczby urodzonych dzieci,
 • możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem,
 • urlop na warunkach macierzyńskiego (warunki jakie trzeba spełnić w celu uzyskania prawa do tego urlopu),
 • możliwość skorzystania przez pracowników z urlopu rodzicielskiego (różnice w uprawnieniach w zależności od podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za ten urlop),
 • przypadki, gdy z części urlopu macierzyńskiego albo z urlopu rodzicielskiego będzie korzystał pracownik – inny niż rodzic dziecka członek najbliższej rodziny,
 • urlop wychowawczy – zasady korzystania z tego urlopu (obowiązek zachowanie 1 miesięcznej, nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego dla drugiego rodzica lub opiekuna dziecka, podział urlopu wychowawczego na części, prawo wcześniejszego powrotu z urlopu wychowawczego, prawo wycofania wniosku o urlop wychowawczy),
 • urlop ojcowski – zasady korzystania z tego urlopu (podział na części)
 • urlop wypoczynkowy dla pracownika, który korzystał z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – szczególne regulacje,

Wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat,

Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika,

Urlop bezpłatny – zasady postępowania z wnioskiem pracownika oraz wpływ urlopu bezpłatnego na staż pracy pracownika (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego) oraz tzw. urlopy okolicznościowe.

IV dzień – Rozwiązywanie stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron,

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem w tym:

 • poprawne ustalenie długości okresu wypowiedzenia,
 • możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia (jednostronnie przez pracodawcę albo po porozumieniu z pracownikiem),
 • dni na poszukiwanie pracy,
 • urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia oraz możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracowników – dodatkowe obowiązki w tym obowiązek wypłaty odprawy,

Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie obowiązującej ochrony przedemerytalnej,

Przypadki, w których konieczne jest podanie przyczyny wypowiedzenia, wynikające z orzecznictwa sądowego zasady wskazywania przyczyny wypowiedzenia, w tym tzw. kryteriów doboru do zwolnienia,

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

 • w tzw. trybie dyscyplinarnym,
 • z powodu długotrwałej choroby,

Zasady poprawnego sporządzenia oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem poinformowania pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy,

Zasady doręczania oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę w sytuacji:

 • gdy pracownik przebywa w miejscu pracy (wymagana obecność świadka),
 • gdy oświadczenie woli jest wysyłane nieobecnemu pracownikowi (ważne orzecznictwo sądowe),

Wygaśnięcie stosunku pracy (zwłaszcza z powodu śmierci pracownika) – wyjątkowy tryb ustania zatrudnienia,

Obowiązek poprawnego sporządzenia świadectwa pracy – zasady wypełniania świadectwa pracy krok po kroku.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  13-16.02.2018| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena za kurs: 1690 zł – 4 dni zajęć. Kurs nie jest objęty promocją + 1 osoba gratis. 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl