PŁACE OD A DO Z W 2018 ROKU – najnowsze zmiany w przepisach składki, podatki, zasiłki + 1 OSOBA GRATIS!

PŁACE OD A DO Z W 2018 ROKU – najnowsze zmiany w przepisach składki, podatki, zasiłki + 1 OSOBA GRATIS!

 • 20-21.11.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni 9.30-15.30

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  D. Denkiewicz- Doradca Podatkowy, R. Tonder – Specjalista ZUS 

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowały Danuta Denkiewicz oraz Renata Tonder. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

PODATKI I SKŁADKI W 2018 ROKU

Zmiany w płacach w 2018r. – nowe limity zwolnień podatkowych, wyższe koszty dla twórców, zmiany w skali podatkowej i w rozliczeniach z ZUS.

 1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018r.
 2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
 • podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników oraz sprzedaży premiowej i wygranych w konkursach
 • nowy limit dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie
 • zmiany w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy
 • likwidacja PIT-40 za 2017r.

Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018r.

 1. nowe zasady opłacania składek – (jeden przelew na jedno konto wszystkich składek) – oddzielne konto dla płatnika
 2. zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS
 3. prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu
 4. zaświadczenia o niezaleganiu
 5. rozszerzenie katalogu osób, które z tytułu umowy zlecenia/o świadczenie usług nie podlegają ubezpieczeniom w w ZUS
 6. propozycja zniesienia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (limit trzydziestokrotności)

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

 1. osób przebywających na urlopach wychowawczych
 2. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 3. pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i zasady jego wyrównywania.

2. Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

3. Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania

 • moment powstania przychodów pieniężnych i niepieniężnych
 • warunki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychody wolne od składek i podatku
 • wycena przychodów niepieniężnych dla składek i podatku; podobieństwa i różnice
 • przychody w walucie obcej – kiedy powstają i jak się przelicza na PLN

4. Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika i w rozliczeniu rocznym.

5. Wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  

    pomniejszają podstawy opodatkowania.  

6. Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

7. Rozliczanie składek i podatku osób:

 • pobierających zasiłek macierzyński
 • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
 • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w
 • naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
 • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie
 • umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

8. Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i

      rencistów – byłych pracowników.

9. Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika.

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

 1. Charakterystyka umów cywilnych, w tym różnice między umowami
 2. Minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnych, zasady stosowania, dokumentowania i wypłacania oraz obowiązki i odpowiedzialność firm
 3. Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń
 4. Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 6. Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Pojęcie przychodów z podziałem na rodzaje umów
 8. Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich
 9. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy
 10. Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 11. Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł
 12. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu podróży związanej z wykonywana pracy
 13. Rozliczenie: umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę oraz umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

Zarząd, rada nadzorcza

 1. Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji
 3. Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 4. Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej :
 • wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza
 • łączenie kilku stosunków prawnych; umowa o pracę i kontrakt menedżerki, kontakt menedżerski i pozarolnicza działalność gospodarcza, pełnienie funkcji z powołania połączone z umową o pracę lub z kontraktem menedżerskim albo z działalnością gospodarczą

Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania

2 Dzień – Wykładowca: Renata Tonder

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ubezpieczenie chorobowe i katalog świadczeń

Wynagrodzenie za czas choroby:

 • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby,
 • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego,
 • Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego,
 • Brak prawa do wynagrodzenia chorobowego,
 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego,

Zasiłek chorobowy:

 • Prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego,
 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego,
 • Okres zasiłkowy,
 • Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku kalendarzowego,
 • Okresy, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje,
 • Prawo i brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 • Wysokość zasiłku chorobowego,
 • Obniżenie zasiłku chorobowego,
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku chorobowego,
 • Kontrola zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA (formalna i pod kątem orzekania o czasowej niezdolności do pracy).

Świadczenie rehabilitacyjne:

 • Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty,
 • Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego,
 • Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
 • Zasady dotyczące ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne oraz niezbędna dokumentacja.

Zasiłek macierzyński, okres jego wypłaty i dokumentowanie prawa do tego świadczenia:

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego;
 • Zasiłek macierzyński dla pracowników za okres urlopu macierzyńskiego i za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego,
 • Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego,
 • Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonych nie będących pracownikami,
 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
 • Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek opiekuńczy:

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego i jego wysokość,
 • Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego,
 • Brak prawa do zasiłku opiekuńczego,
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego – nowy wzór ZUS Z-15.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

 • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jego wysokość i okres wypłaty,
 • Dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników:

 • Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru,
 • Okres, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru,
 • Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia z tytułu: umowy zlecenia, godzin nadliczbowych i za urlop wypoczynkowy,
 • Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
 • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne oraz przysługujące do określonego terminu i inne,
 • Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru zasiłku,
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i zmiana wymiaru czasu pracy,
 • Obliczanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych nie będących pracownikami:

 • Przychód stanowiący podstawę wymiaru,
 • Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru,
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Projektowane zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  20-21.11.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl