Oddelegowanie polskich pracowników do pracy za granicę – po zmianie przepisów unijnych i krajowych – szkolenie praktyczne

Oddelegowanie polskich pracowników do pracy za granicę – po zmianie przepisów unijnych i krajowych – szkolenie praktyczne

 • 05-06.03.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 1090 zł (2 dni zajęć) od osoby, szkolenie nie obejmuje promocji osoby gratis*

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowe aspekty prawne delegowania pracowników:

 1. do państw unijnych – obowiązek stosowania regulacji wynikających z dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE, oraz polskiej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która weszła w życie 18 czerwca 2016r.
 2. do państw pozaunijnych– stosowanie przepisów Kodeksu pracy
 3. obowiązki polskich pracodawców w państwach, w których pracują oddelegowani pracownicy

Zagraniczna działalność polskich przedsiębiorstw, w tym:

 • zakład podatkowy,
 • plac budowy, prace budowlano –montażowe
 • przedstawiciel zależny i niezależny
 • wypożyczanie pracowników
 • świadczenie usług

Formy czasowego przeniesienia pracowników do pracy za granicę;

 • zagraniczna podróż służbowa – warunki jej wykonywania
 • oddelegowanie na podstawie przepisów kodeksu pracy, w tym wynagrodzenie i świadczenia pozapłacowe przyznane delegowanym,
 • „wypożyczanie pracowników” – sytuacja prawna tych osób w kraju i za granicą
 • podstawowe różnice między podróżą, delegowaniem a wypożyczeniem pracowników

Opodatkowanie oddelegowanych w świetle polskich przepisów i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • rezydencja podatkowa oddelegowanych, miejsce ich zamieszkania i obowiązek podatkowy w Polsce (ograniczony czy nieograniczony)?
 • opodatkowanie przychodów z pracy najemnej wg prawa polskiego i umów międzynarodowych na przykładzie wybranych państw
 • „zasada183 dni” i skutki jej naruszenia (kiedy zaliczki w Polsce ? kiedy podatek za granicą? – jaką rolę ma pracodawca jako płatnik?)
 • metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach i polskiej ustawie
 • ustalanie przychodów pracowników pracujących za granicą (wynagrodzenia i świadczenia niepieniężne), przychody w walucie obcej – zasady przeliczania, przychody zwolnione z podatku, wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki,
 • kiedy zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy w Polsce zgodnie z art.32 ust.6 updof?
 • jak postąpić, gdy w ciągu roku doszło do podwójnego opodatkowania wynagrodzeń oddelegowanych pracowników
 • jak prawidłowo sporządzić informację PIT-11, PIT-40 uwzględniającą dochody z pracy za granicą?
 • korekta informacji PIT-11 po zapłaceniu podatku za granicą
 • obowiązki pracowników związane z rozliczeniem rocznym

Oskładkowanie oddelegowanych w świetle prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego

 • miejsce oskładkowania w świetle: polskich przepisów, dwustronnych umów międzynarodowych, których Polska jest stroną (omówienie nowych umów) oraz prawa wspólnotowego
 • ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do państw spoza UE; z którymi Polska zawarła dwustronne umowy i do państw tzw. „bezumownych”
 • ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy w państwach UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej – zasady określania właściwego ustawodawstwa
 • pozyskiwanie formularzy A1, EKUZ, konsekwencje odmowy ich wydania, tryb zawierania porozumień wyjątkowych, skrócenie okresu delegowania – obowiązki płatnika
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz rozliczanie składek w Polsce, w tym przychody wyłączone z oskładkowania
 • Przedmiot kontroli ZUS w firmach delegujących oraz ich skutki
 • Optymalizacja składkowo-podatkowa oddelegowanych pracowników
 • Dokumentacja pracownicza dot. pracowników delegowanych

Przykładowe listy płac:

 • wieloskładnikowa lista płac dla oddelegowanego (składki i podatek w Polsce) – praca za granicą przez część miesiąca
 • wieloskładnikowa lista płac dla oddelegowanego (składki w Polsce, podatek za granicą)
 • wynagrodzenie ponoszone przez zagraniczny zakład podatkowy polskiego pracodawcy, praca za granicą cały miesiąc
 • lista płac dla oddelegowanego, który otrzymuje wyłącznie należności za chorobę (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek)
 • lista płac dla pracownika wypożyczonego (wynajętego zagranicznej firmie)
 • rozliczenie należności po zmarłym oddelegowanym pracowniku
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  05-06.03.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 1090 zł (2 dni zajęć) od osoby, szkolenie nie obejmuje promocji osoby gratis*

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl