Oddelegowanie polskich pracowników do pracy za granicę – po zmianie przepisów unijnych i krajowych – szkolenie praktyczne

Oddelegowanie polskich pracowników do pracy za granicę – po zmianie przepisów unijnych i krajowych – szkolenie praktyczne

 • 15-16.01.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 1090 zł (2 dni zajęć) od osoby, szkolenie nie obejmuje promocji osoby gratis*

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowe aspekty prawne delegowania pracowników:

 1. do państw unijnych – obowiązek stosowania regulacji wynikających z dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE, oraz polskiej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która weszła w życie 18 czerwca 2016r.
 2. do państw pozaunijnych– stosowanie przepisów Kodeksu pracy
 3. obowiązki polskich pracodawców w państwach, w których pracują oddelegowani pracownicy

Zagraniczna działalność polskich przedsiębiorstw, w tym:

 • zakład podatkowy,
 • plac budowy, prace budowlano –montażowe
 • przedstawiciel zależny i niezależny
 • wypożyczanie pracowników
 • świadczenie usług

Formy czasowego przeniesienia pracowników do pracy za granicę;

 • zagraniczna podróż służbowa – warunki jej wykonywania
 • oddelegowanie na podstawie przepisów kodeksu pracy, w tym wynagrodzenie i świadczenia pozapłacowe przyznane delegowanym,
 • „wypożyczanie pracowników” – sytuacja prawna tych osób w kraju i za granicą
 • podstawowe różnice między podróżą, delegowaniem a wypożyczeniem pracowników

Opodatkowanie oddelegowanych w świetle polskich przepisów i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • rezydencja podatkowa oddelegowanych, miejsce ich zamieszkania i obowiązek podatkowy w Polsce (ograniczony czy nieograniczony)?
 • opodatkowanie przychodów z pracy najemnej wg prawa polskiego i umów międzynarodowych na przykładzie wybranych państw
 • „zasada183 dni” i skutki jej naruszenia (kiedy zaliczki w Polsce ? kiedy podatek za granicą? – jaką rolę ma pracodawca jako płatnik?)
 • metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach i polskiej ustawie
 • ustalanie przychodów pracowników pracujących za granicą (wynagrodzenia i świadczenia niepieniężne), przychody w walucie obcej – zasady przeliczania, przychody zwolnione z podatku, wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki,
 • kiedy zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy w Polsce zgodnie z art.32 ust.6 updof?
 • jak postąpić, gdy w ciągu roku doszło do podwójnego opodatkowania wynagrodzeń oddelegowanych pracowników
 • jak prawidłowo sporządzić informację PIT-11, PIT-40 uwzględniającą dochody z pracy za granicą?
 • korekta informacji PIT-11 po zapłaceniu podatku za granicą
 • obowiązki pracowników związane z rozliczeniem rocznym

Oskładkowanie oddelegowanych w świetle prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego

 • miejsce oskładkowania w świetle: polskich przepisów, dwustronnych umów międzynarodowych, których Polska jest stroną (omówienie nowych umów) oraz prawa wspólnotowego
 • ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do państw spoza UE; z którymi Polska zawarła dwustronne umowy i do państw tzw. „bezumownych”
 • ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy w państwach UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej – zasady określania właściwego ustawodawstwa
 • pozyskiwanie formularzy A1, EKUZ, konsekwencje odmowy ich wydania, tryb zawierania porozumień wyjątkowych, skrócenie okresu delegowania – obowiązki płatnika
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz rozliczanie składek w Polsce, w tym przychody wyłączone z oskładkowania
 • Przedmiot kontroli ZUS w firmach delegujących oraz ich skutki
 • Optymalizacja składkowo-podatkowa oddelegowanych pracowników
 • Dokumentacja pracownicza dot. pracowników delegowanych

Przykładowe listy płac:

 • wieloskładnikowa lista płac dla oddelegowanego (składki i podatek w Polsce) – praca za granicą przez część miesiąca
 • wieloskładnikowa lista płac dla oddelegowanego (składki w Polsce, podatek za granicą)
 • wynagrodzenie ponoszone przez zagraniczny zakład podatkowy polskiego pracodawcy, praca za granicą cały miesiąc
 • lista płac dla oddelegowanego, który otrzymuje wyłącznie należności za chorobę (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek)
 • lista płac dla pracownika wypożyczonego (wynajętego zagranicznej firmie)
 • rozliczenie należności po zmarłym oddelegowanym pracowniku
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  15-16.01.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 1090 zł (2 dni zajęć) od osoby, szkolenie nie obejmuje promocji osoby gratis*

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl