LISTA PŁAC W 2018 ROKU – najnowsze zmiany, korekty, składki, podatki + 1 OSOBA GRATIS!

LISTA PŁAC W 2018 ROKU – najnowsze zmiany, korekty, składki, podatki + 1 OSOBA GRATIS!

 • 22-23.03.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w płacach w 2018r. – nowe limity zwolnień podatkowych, wyższe koszty dla twórców, zmiany w skali podatkowej i w rozliczeniach z ZUS.

 1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018r.
 2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
 • podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników oraz sprzedaży premiowej i wygranych w konkursach
 • nowy limit dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie
 • zmiany w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy
 • likwidacja PIT-40 za 2017r.

Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018r.

 1. nowe zasady opłacania składek – (jeden przelew na jedno konto wszystkich składek) – oddzielne konto dla płatnika
 2. zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS
 3. prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu
 4. zaświadczenia o niezaleganiu
 5. rozszerzenie katalogu osób, które z tytułu umowy zlecenia/o świadczenie usług nie podlegają ubezpieczeniom w w ZUS
 6. propozycja zniesienia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (limit trzydziestokrotności)

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

 1. osób przebywających na urlopach wychowawczych
 2. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 3. pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i zasady jego wyrównywania

2. Minimalne wynagrodzenie w 2018r.

3. Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

4. Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania

 • moment powstania przychodów pieniężnych i niepieniężnych
 • warunki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychody wolne od składek i podatku
 • wycena przychodów niepieniężnych dla składek i podatku; podobieństwa i różnice
 • przychody w walucie obcej – kiedy powstają i jak się przelicza na PLN

5. Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika i w rozliczeniu rocznym

6. Wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  

pomniejszają podstawy opodatkowania  

7. Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

8. Rozliczanie składek i podatku osób:

 • pobierających zasiłek macierzyński
 • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
 • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w
 • naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
 • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie
 • umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

9. Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i

rencistów – byłych pracowników

10. Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

 1. Charakterystyka umów cywilnych, w tym różnice między umowami
 2. Minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnych, zasady stosowania, dokumentowania i wypłacania oraz obowiązki i odpowiedzialność firm
 3. Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń
 4. Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 6. Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Pojęcie przychodów z podziałem na rodzaje umów
 8. Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich
 9. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy
 10. Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 11. Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł
 12. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu podróży związanej z wykonywana pracy
 13. Rozliczenie: umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę oraz umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

Zarząd, rada nadzorcza

 1. Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji
 3. Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 4. Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej :
 • wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza
 • łączenie kilku stosunków prawnych; umowa o pracę i kontrakt menedżerki, kontakt menedżerski i pozarolnicza działalność gospodarcza, pełnienie funkcji z powołania połączone z umową o pracę lub z kontraktem menedżerskim albo z działalnością gospodarczą

Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania

Rozliczenie składkowo-podatkowe nietypowych wypłat:

 • wynagrodzenia w ratach,
 • zaliczek na poczet wynagrodzenia,
 • zaległych wynagrodzeń,
 • wszelkich wyrównań
 • przykłady rozliczeń

Zwrot przez pracownika nienależnie pobranych świadczeń:

 • wolnych od podatku i składek
 • uprzednio opodatkowanych
 • uprzednio opodatkowanych i oskładkowanych, w tym zwrot nadpłaconego czy nienależnie otrzymanego wynagrodzenia
 • obowiązki płatnika i prawa pracownika
 • przykłady rozliczeń

Naprawianie błędów związanych z absencją chorobową:

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłacie pensji, w tym:

 • potrącenie nadpłaty wynagrodzenia i wypłata należności za czas choroby
 • rozliczenie, gdy pracodawca nie ma możliwości potrącenia
 • w przypadku pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę
 • rozliczenie wynagrodzenia za czas choroby uznanego później za zasiłek
 • uznanie  wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego za zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 • uznanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku po otrzymaniu decyzji o chorobie zawodowej
 • nienależnie wypłacone zasiłki i ich zwrot
 • przykłady rozliczeń

Korekty pracowniczych składek w ZUS a skutki w podatku dochodowym:

Nadpłata składek

 • zwrot  składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej
 • rozliczenie z ubezpieczonym składek z powodu przekroczenia rocznego  limitu
 • zwrot  składek po śmierci pracownika

Niedopłata składek, w wyniku:

 • błędnego oświadczenia ubezpieczonego dot. rocznego limitu
 • zaniżenia czy też nieujawnienia przychodów w podstawie wymiaru
 • kontroli przeprowadzonej przez ZUS

Skutki i rozliczenie zaległych składek zapłaconych przez pracodawcę za pracownika (aktualnego i byłego):

 • powstanie przychodu
 • ubruttowienie – wynagrodzenie na pokrycie kosztów składek i podatku od powstałego przychodu
 • sposób opodatkowania przychodu u byłego pracownika
 • obowiązki płatnika

Rozliczenie dokonanego zwrotu przez pracownika zapłaconych za niego zaległych składek:

 • w okresie bieżącym przez płatnika
 • w rocznym zeznaniu podatkowym przez podatnika (warunki odliczenia)
 • przykłady rozliczeń

Naprawianie błędów związanych z zaliczkami na podatek dochodowy

 • zawyżenie zaliczek, nienależnie pobrane zaliczki,  tryb rozliczania nadpłat w US
 • zaniżenie zaliczek, niepobranie zaliczki, do której pobrania pracodawca był zobowiązany, tryb regulowania zaległych zaliczek do US
 • złożenie przez pracownika nieprawidłowego PIT-2
 • korekty:  informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R
 • przykłady rozliczeń

Nietypowe przypadki listy płac dla pracowników:

 • rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez komornika
 • lista płac dla pracownika przywróconego do pracy
 • rozliczenie należności po zmarłym pracowniku
 • sposób opodatkowania świadczeń niepieniężnych otrzymywanych przez osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • pozorny stosunek pracy
 • przykłady rozliczeń

Rozliczenia w ZUS i US w przypadku uznania:

 • umowy zlecenia lub o dzieło za umowę o pracę
 • umowy o dzieło  za umowę zlecenia
 • przykłady rozliczeń

Rozliczenie zapłaconych przez zleceniodawcę za zleceniobiorcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z powodu błędnego oświadczenia zleceniobiorcy:

 • o posiadanym tytule do ubezpieczeń społecznych
 • mającym status osoby uczącej się lub studenta
 • źródło przychodów z tytułu opłacenia za ww. osoby składek ZUS
 • przykłady rozliczeń
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  22-23.03.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl