KURS KADRY I PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH -WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK KADROWO- PŁACOWY Z EGZAMINEM

KURS KADRY I PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH -WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK KADROWO- PŁACOWY Z EGZAMINEM

 • 25.11.2017 – 28.01.2018 | kurs weekendowy, zajęcia teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas kursu: 80 godzin dydaktycznych + Egzamin 4 godziny dydaktyczne

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Kurs poprowadzą wybitni i doświadczeni trenerzy: Danuta Denkiewicz, Łukasz Prasołek

 • Cena kursu : 2400 zł (możliwość płatności na raty)

Kurs weekendowy – 80 godzin dydaktycznych, zajęcia od 9.00 do 16.00

 TRWA NABÓR NA EDYCJĘ JESIENNĄ – ZIMOWĄ 2017/2018 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu Specjalisty ds. KADR I PŁAC W STOPNIU ZAAWANSOWANYM.

Po zakończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin pisemny podsumowujący całość omawianego programu.

Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej Firma Szkoleniowo-Consultingowa w Warszawie jako zarejestrowana w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy niepubliczna placówka oświatowa (nr 939K) ma prawo do wydawania zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Po ukończonym kursie absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku (załącznik nr 5) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Terminy zajęć:

25-26 listopad 2017r.

9-10 grudzień 2017r.

16-17 grudzień 2017r.

13-14 styczeń 2018r.

27-28 styczeń 2018r.

luty 2018r.- EGZAMIN (termin do ustalenia)

WYKŁADOWCY O SOBIE ORAZ O KURSIE:

Danuta Denkiewicz, jestem doradcą podatkowym i będę wykładowcą  z zakresu płac. Program kursu kadry i płace w praktyce dla zaawansowanych stworzyłam  jako pierwsza już w 2009r. z myślą o osobach które mają doświadczenie zawodowe w płacach i o tych, które ukończyły kursy płacowe od podstaw  by mogły nabyć nową wiedzę, ugruntować dotychczasową i podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie płac. Zapewniam, że po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie w stanie samodzielnie rozwiązać trudne przypadki związane z licznymi korektami czy to w ZUS czy  urzędzie skarbowym. Trudne zagadnienia będą wzbogacone ćwiczeniami praktycznymi, które pozwolą Państwu zrozumieć skomplikowane zasady i procedury postępowania.

Łukasz Prasołek – jestem prawnikiem, do niedawna pracownikiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizującym się w praktycznych aspektach czasu pracy oraz prawie pracy. Jestem byłym pracownikiem Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zajęcia z Państwem na kursie mają na celu zapoznać Państwa z najnowszymi zmianami w prawie pracy, najnowszym orzecznictwem, problemami związanymi z rozliczaniem czasu pracy, naliczania wynagrodzeń, z  nowymi stanowiskami i  PIP i MPiPS dotyczące problematyki płacowej oraz prawa pracy. Rozwiążemy także kilka skomplikowanych ćwiczeń z zakresu rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń.

Jestem specjalistą z zakresu świadczeń w razie choroby i macierzyństwa . Posiadam wieloletnie doświadczenie i jestem przede wszystkim praktykiem i też w taki sposób będę realizować swoje zajęcia na kursie. Wiedza praktyczna jest wiedzą nabytą przez lata pracy. Na kursie kadrowo-płacowym dla zaawansowanych będziemy poznawać te najtrudniejsze zagadnienia z zakresu zasiłków, rozwiążemy zadania i ćwiczenia z tej dziedziny, tak aby każdy po zajęciach nie miał, żadnych wątpliwości związanych ze świadczeniami w razie choroby i macierzyństwa. Zapoznam Państwa także z dokumentacją zasiłkową, którą wspólnie wypełnimy oraz przeanalizujemy.

Program kursu opracowała Danuta Denkiewicz, Łukasz Prasołek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów. Koordynatorem programu jest Danuta Denkiewicz.

Program kursu „KADRY I PŁACE DLA ZAAWASOWANYCH – II STOPIEŃ” został zarejestrowany w dokumentacji placówki.

PROGRAM KURSU:

Kurs adresujemy do osób, które pracują w działach płacowo-kadrowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. Kurs skierowany jest także do uczestników, którzy ukończyli Kurs Kadry i Płace od Podstaw – I stopień i wyrażają chęć podniesienia swoich kwalifikacji z zakresu wynagrodzeń. 

Główne bloki kursu to:

Wynagrodzenia i inne należności pracownicze ( w tym orzecznictwo i nowe stanowisko PIP i MPiPS) – ćwiczenia praktyczne, Czas pracy- trudne przypadki, najnowsze zmiany w czasie pracy- ćwiczenia praktyczne – Prawo Pracy – zmiany i orzecznictwo – 32 godziny.

Place- składki, podatki, korekty dokumentów, rozliczenie z ZUS i US- teoria i ćwiczenia – 32 godziny.

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego- najnowsze zmiany, trudne przypadki- teoria i ćwiczenia- 8 godzin.

POWTÓRKA MATERIAŁU- dwóch wykładowców podczas zajęć D. Denkiewicz i Ł. Prasołek- kompleksowe rozliczenie pracownika- ćwiczenia praktyczne, trudne przypadki – 8 godzin.

EGZAMIN PISEMNY: 4 godz. dydaktyczne

Część kadrowa:

Na kursie zaawansowanym stawiamy na praktykę i trudne przypadki oraz na aktualizowanie wiedzy, stąd w planie zajęć tylko nowelizacje, orzecznictwo i omawianie bieżących stanowisk urzędowych. Przyjmujemy bowiem, że uczestnicy mają dobrą wiedzę podstawową z obszaru kadr. Program nie obejmuje więc standardowych wykładów dotyczących poszczególnych działów Kodeksu pracy, a skupiamy się tylko na nowych przepisach i wynikających z nich wątpliwościach. Wiele tematów zostanie omówionych w sposób praktyczny, gdyż każde zajęcia będą miały elementy warsztatów.

Całości dopełni 1 dzień stricte orzeczniczy, w trakcie którego omówimy orzecznictwo Sądu Najwyższego z różnych obszarów z okresu 2015-2017. Praca w kadrach pokazuje bowiem już od kilku lat, że bez śledzenia orzecznictwa jest ona w zasadzie niemożliwa, gdyż to właśnie ono uzupełnia niejasne przepisy, których w prawie pracy jest niestety nadal bardzo dużo.

UMOWY CYWILNOPRAWNE I UMOWY O PRACĘ W PRAKTYCE

Minimalna stawka godzinowa – nowe zasady wynagradzania w umowach zlecenia od 1.1.2017 r.

 • Czy w każdej umowie zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa?
 • Jakie nowe elementy należy wprowadzić do umów zlecenia od 1.1.2017 r.?
 • Czy należy zmieniać stare długookresowe umowy zlecenia?
 • Jak należy dokumentować ilość przepracowanych godzin na zleceniu?
 • Jak długo należy przechowywać dokumenty związane z wypłatą minimalnych stawek godzinowych?
 • Kiedy według stanowiska MRPiPS wypłacanie wynagrodzenia prowizyjnego pozwoli na niestosowanie nowych minimalnych stawek?
 • Jak MRPiPS rozumie zakaz zrzeczenia się przez zleceniobiorcę minimalnej stawki godzinowej?
 • Jakie uprawnienia uzyskała PIP w związku z wprowadzeniem minimalnych stawek godzinowych?
 • Czy inspektorzy pracy mogą zobowiązywać do wypłaty minimalnej stawki godzinowej przy umowach o dzieło, uznając je za umowy o świadczenie usług?
 • Jakie naruszenia ustawy są wykroczeniem, a za co nie grozi grzywna zgodnie z pierwszymi oficjalnymi stanowiskami?

Umowy terminowe po zmianach z lutego 2016 r. – przegląd stanowisk urzędowych

 • Jak liczyć wypowiedzenia umów terminowych zawartych przed 22 lutego 2016 r. i po wejściu w życie nowelizacji?
 • Czy ze starych umów na czas określony powinno się powykreślać klauzule o 2-tygodniowym wypowiedzeniu?
 • Czy zgłoszenie do PIP umowy zawartej w związku z obiektywnymi przyczynami uzasadniającymi przekroczenie 33 miesięcy oznacza kontrolę w firmie?
 • Jak się liczy 33 miesiące zatrudnienia terminowego?
 • Czy jest limitowana liczba umów na okres próbny, które można zawrzeć z jednym pracownikiem?
 • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa terminowa, która przedłużyła się do dnia porodu i w trakcie tego przedłużenia przekroczono 33 miesiące zatrudnienia?
 • Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może dotyczyć części etatu lub kilku godzin dziennie?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy uzgodnionego w porozumieniu stron?

Umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 • Kiedy jest konieczne wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia?
 • Kiedy można odstąpić od podawania kryteriów doboru w wypowiedzeniu?
 • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jak oceniać zasadność wypowiedzenia, gdy pracodawca wskazał kilka przyczyn utraty zaufania?
 • Czy za ten sam czyn można ukarać naganą, a następnie zwolnić pracownika?
 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Czy niewypłacanie terminowe wynagrodzenie, ale wypłacanie go do 10 dnia kolejnego miesiąca pozwala pracownikowi rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?
 • Kiedy należy ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego na podstawie art. 53 k.p.?
 • Czy odszkodowania wyliczamy według ustawowych czy umownych okresów wypowiedzenia?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

Świadectwo pracy – nowe zasady wystawiania od 1.1.2017 r.

 • Jak w świadectwie pracy ująć urlopy związane z rodzicielstwem?
 • Jak wpisywać opiekę nad dzieckiem wykorzystywaną w godzinach?
 • Czy przy stanowiskach pracy należy wpisywać okresy zatrudnienia?
 • Jak wpisywać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy?
 • Czy należy wpisywać kwoty zajęte w ramach egzekucji komorniczej?
 • Czy wystawia się duplikaty świadectwa pracy, gdy pracownik zgubi świadectwo?
 • Kiedy można wydać świadectwo pracy osobie innej niż pracownik?
 • Jakie zaszły zmiany w trybie sprostowania świadectwa pracy?

CZAS PRACY I WYNAGRODZENIA – ASPEKTY PROBLEMATYCZNE

CZAS PRACY – SYTUACJE PROBLEMATYCZNE

 • Jak wyznaczać tygodnie pracownikom zatrudnianym w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Jak rozliczać podróże służbowe pracownikom zatrudnionym w ruchomym czasie pracy?
 • Jak rozliczać podróże służbowe pracownikom zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy?
 • Jak wpływa na odbiory czasu wolnego choroba pracownika?
 • Czy rozpoczęcie pracy po urlopie wcześniej niż przewidywał to harmonogram czasu pracy oznacza pracę w nadgodzinach?
 • Czy opieka nad dzieckiem w godzinach wpływa na rozliczenie nadgodzin dobowych?
 • Czy za godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca można wypłacić wynagrodzenie?
 • Co oznacza pojęcie dzień wolny od pracy i jak je wyznaczać w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy można dzielić przerwę 15-minutową (tzw. śniadaniową) na odcinki, czy należy ją wykorzystać jednorazowo?

WYNAGRODZENIA – ASPEKTY PROBLEMATYCZNE

 • Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń socjalnych?
 • Jak dokonywać potrąceń przy kilku listach płac w miesiącu?
 • Jak ustalać kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowców?
 • Jak dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia w razie zbiegu potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych?
 • Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić zaległe składki ZUS?
 • Czy komornik może żądać od pracodawcy nr rachunku bankowego pracownika będącego dłużnikiem?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za część miesiąca przy kilku rodzajach absencji?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik mimo choroby przepracował pełen wymiar czasu pracy?
 • Kiedy obliczać średnią urlopową z 12-miesięcy?
 • Czy honoraria z tytułu praw autorskich otrzymywane przez pracownika uwzględniamy do obliczenia jego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego w ciągu miesiąca powinno spowodować obniżenie wynagrodzenie w stałej wysokości?
 • Do kiedy można najpóźniej dokonać potrącenia wynagrodzenia z tytułu nieodpracowanego wyjścia prywatnego?

ORZECZNICTWO KADROWO – PŁACOWE 

MOBBING, DYSKRYMINACJA I DOBRA OSOBISTE

 • Czy naruszanie godności pracownika w krótkim okresie czasu to mobbing?
 • Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi?
 • Czy można żądać 2 zadośćuczynień z tytułu mobbingu?
 • Kontrola pracownika a mobbing, na co uważać?
 • Czy przejęcie zakładu pracy może zostać uznane za kryterium dyskryminacyjne?
 • Jak oceniać nierówne traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych?
 • Czy powołanie się na wypowiedź osoby trzeciej wyklucza odpowiedzialność za naruszeniu dóbr osobistych?
 • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników, na co uważać?
 • Jakie elementy muszą znaleźć się w pozwie pracownika dotyczącym dyskryminacji?
 • Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z dyskryminacją?

ZAKAZ KONKURENCJI

 • Czy można wprowadzić zakaz dodatkowej pracy nie tylko konkurencyjnej?
 • Czy można podpisać umowę o zakazie konkurencji z radcą prawnym?
 • Czy umowa o zakazie konkurencji przechodzi na kolejnego pracodawcę przy przejściu zakładu pracy?
 • Czy do umów o zakazie konkurencji stosujemy art. 8 k.p., czyli zasadę nadużycia prawa?
 • Jak prawidłowo uregulować termin odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji?
 • Kiedy zakaz konkurencji ustaje ze względu na niewykonywanie umowy przez drugą stronę?

CZAS PRACY

 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników mobilnych?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych w kilku spółkach z grupy kapitałowej?
 • Jak ustalać nadgodziny w zadaniowym czasie pracy?
 • Kto należy do kategorii kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych pracodawcy?
 • Na czym polega miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Na czym polega milcząca zgoda na nadgodziny?
 • Jak na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny wpływa nieprowadzenie ewidencji czasu pracy?

WYNAGRODZENIA

 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Kiedy wypowiedzenie zmieniające uzasadnia prawo pracownika do odprawy ekonomicznej?
 • Kiedy żądanie wypłaty premii może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?
 • Czy niewydanie regulaminu premiowania pomimo ustalenia zasad wypłaty premii może pozbawić pracowników wypłat z tego tytułu?
 • Czy można nie wypłacić premii w przypadku braku zysku pracodawcy, jeśli nie jest to uregulowane w przepisach dotyczących premii?
 • Czy można nabyć wynagrodzenie prowizyjne za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy?
 • Kiedy pracownik może domagać się wypłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy?
 • Czy nieudzielenie urlopu szkoleniowego uprawnia pracownika do dochodzenia odszkodowania?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

ZWIĄZKI ZAWODOWE

 • Czy możliwe jest przejście zakładu pracy bez związków zawodowych?
 • Od kiedy powstają skutki prawne zmniejszenie się liczby członków związku zawodowego?
 • Kiedy wybór do władz związku może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?
 • Jakie są skutki nieprzedłożenia przez związek zawodowy informacji kwartalnej o liczbie członków?
 • Kiedy dochodzi do nadużycia ochrony związkowej?

USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY

 • Czy zmiana charakteru zatrudnienia w tej samej firmie wpływa na ocenę sądu w procesie o ustalenia istnienia stosunku pracy?
 • Na czym może polegać kontrola zleceniobiorcy, aby nie ryzykować uznania umowy za umowę o pracę?
 • Czy przy umowach zlecenia możliwe jest bieżące przydzielanie zadań i bieżąca kontrola ich wykonania?
 • Czy brak zgody zatrudniającego na opuszczenie miejsca pracy przesądzi o charakterze umowy?
 • Czy praca na budowie polegająca na wykonywaniu na bieżąco poleceń zleceniodawcy może być wykonywana jako umowa zlecania?

RODZICIELSTWO I DOKUMENTACJA KADROWA PO ZMIANACH

RODZICIELSTWO PO ZMIANACH Z 2016 R. – PRZEGLĄD STANOWISK URZĘDOWYCH

 • W jakich przypadkach nie będzie możliwe wykorzystanie odroczonego urlopu rodzicielskiego?
 • Jak udzielać wydłużonego urlopu rodzicielskiego?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
 • Jak udzielać zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w godzinach, gdy pracownik zmienia wymiar etatu w trakcie roku?
 • Jak udzielać godzinowej opieki nad dzieckiem pracownikom niepełnosprawnym?
 • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa przedłużona do dnia porodu, jeśli pracownik przekroczy dzięki temu 33 miesiące zatrudnienia okresowego?
 • Czy o wydłużenie urlopu rodzicielskiego składa się odrębny wniosek?
 • Czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego musi być wykorzystane bezpośrednio po danym odcinku urlopu rodzicielskiego?
 • Kto należy do grona najbliższych członków rodziny, którzy mogą przejąć w pewnych przypadkach urlop macierzyński?

ZMIANY DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ OD 1.6.2017 R.

 • Jakie będą nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Jak będzie liczony 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Czy akta osobowe wszystkich pracowników będzie można przechowywać 10 lat?
 • Na czym będzie polegał proces elektronizacji akt osobowych?
 • Jakie będą zasady przechowywania akt osobowych elektronicznie?
 • Jakie nowe obowiązki dokumentacyjne spowoduje możliwość krótszego przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Czy podpisanie umowy elektronicznie przez pracownika będzie wymagało posiadania przez niego podpisu elektronicznego?
 • Czy informacja o podstawowych warunkach zatrudnienia wręczana elektronicznie będzie musiała być opatrzona podpisem elektronicznym?
 • Czy wypowiedzenie i wypowiedzenie zmieniające będzie mogło być złożone elektronicznie?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika będzie musiało być opatrzone podpisem elektronicznym?
 • Czy zastrzeżenia związków zawodowych co do konsultowanego z nimi wypowiedzenia umowy o pracę będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym?
 • Które wnioski związane z rodzicielstwem będą mogły mieć formę elektroniczną?
 • Czy dokumentacja urlopowa w całości będzie mogła być elektroniczna?
 • Czy dokumentacja z zakresu bhp będzie mogła być także prowadzona elektronicznie?

PŁACE – 32 godziny.

 1. Obowiązki ewidencyjne firm wobec ZUS i Urzędów Skarbowych:
 • prawidłowe sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS: płatnika , zwłaszcza w świetle przepisów dot. tzw. „jednego okienka”, pracowników, w tym przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych, oraz na urlopie ojcowskim, zatrudnienie pracowników młodocianych, zleceniobiorców, menedżerów, członków rad nadzorczych, zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych (różne przypadki)
 • obowiązki zakładu pracy w uzyskaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przez pracowników i inne osoby
 • wyznaczanie osób odpowiedzialnych w firmie za obliczenie i potrącanie składek ZUS oraz wyznaczanie i zgłaszanie osób odpowiedzialnych za obliczanie i pobór zaliczek na podatek dochodowy , w tym odpowiedzialność karna
 • obowiązki z tytułu przejęcia pracowników innego podmiotu wobec ZUS i urzędów skarbowych
 1. Pracownicy – rozliczenie składkowo-podatkowe: (zajęcia teoretyczno-warsztatowe )
 • pensji, w tym zaliczek wypłaconych na poczet przyszłego wynagrodzenia, wszelkich wyrównań, wynagrodzenia zasądzonego przez sąd, wypłaty wynagrodzeń na rat oraz skutki zmiany terminów wypłaty wynagrodzeń
 • wynagrodzenia niższego niż minimalne, obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • wypłaconych świadczeń urlopowych z różnych źródeł finansowania i przez różnych pracodawców,
 • otrzymanych świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych firmy, ZFŚS, funduszu na cele socjalno-bytowe oraz w ramach promocji i reklamy prowadzonej przez firmę
 • otrzymanych świadczeń z ZFŚS, kiedy nie zachowano kryterium socjalnego
 • opłaconych w całości przez pracodawcę składek ZUS i podatku dochodowego za pracownika
 • wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi przez komornika sądowego
 • wszelkich wypłat dokonanych pracownikowi przywróconemu do pracy wyrokiem sądu lub ugodą, byłym pracownikom i po śmierci pracownika
 • zwrotu nadpłaconych składek ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu, niesłusznie pobranych i opłaconych do ZUS, w tym nadpłaconej składki zdrowotnej (pracownikom i byłym pracownikom)
 • zwrotu przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia lub innych świadczeń uprzednio oskładkowanych i opodatkowanych
 • dochodów z tzw. fikcyjnej umowy
 • wynagrodzenia chorobowego pracowników po wypłacie wynagrodzenia za pracę, uznanego później za zasiłek chorobowy,
 • świadczeń otrzymywanych przez osoby przebywające na urlopach wychowawczych i bezpłatnych
 1. Naprawianie  błędów przez zakłady pracy dotyczące:
 • niepobrania składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń niepieniężnych (abonamenty medyczne)
 • niepobrania składek ZUS na skutek błędnego oświadczenia pracownika o przekroczeniu rocznego limitu
 • zawyżenia zaliczki na podatek dochodowy
 1. Zleceniobiorcy, menedżerowie rozliczenie składkowo-podatkowe:
 • nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 • wynagrodzenia za pracę, nagród, premii, odszkodowań itp.
 • wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 • podróży związanej z wykonywana pracą
 • zwrot kosztów: badań lekarskich, używania samochodu prywatnego, własnych narzędzi lub sprzętu, dojazdu do pracy
 • świadczeń niepieniężnych, jak: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, wydatki na kształcenie, udostępnienia firmowych składników majątkowych,
 • finansowania w całości składek przez zleceniodawcę,
 • korekty składek od umowy zlecenia
 • należności z tytułu drobnych umów zleceń
 • wynagrodzenia w razie śmierci zleceniobiorcy, menedżera
 • wynagrodzenia i innych świadczeń osobom zagranicznym
 1. Wykonawcy dzieła – rozliczenie składkowo-podatkowe:
 • umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
 • umowy o dzieło zawartej z osobą z zewnątrz
 • w razie zakwalifikowania umowy o dzieło jako umowy zlecenia
 • wynagrodzeń wypłacanych osobom zagranicznym
 1.  Osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych- rozliczenie składkowo-podatkowe:
 • tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 • określenie wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji
 • tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 • rozliczenie podatkowe: wynagrodzenia członka zarządu z powołania, wynagrodzenia pracownika będącego jednocześnie członkiem zarządu, opłaconych prze spółki kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 • rozliczenie składkowo-podatkowe: wynagrodzenia członka rady nadzorczej, należności z tytułu podróży członka rady nadzorczej, w sytuacji pełnienia funkcji członka rady nadzorczej nieodpłatnie
 • wynagrodzeń wypłacanych osobom zagranicznym
 1. Praktyki absolwenckie – zasady ich odbywania, wynagradzania i rozliczania
 2. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i FGŚP
 • sporządzenie dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZSWA dot. składek na FEP
 • podmioty obowiązane do opłacania składek na FP i FGŚP i podmioty zwolnione z opłacania tych składek, w tym definicja pracodawcy niewypłacalnego
 • osoby, za które składki są należne a za które zakład ich nie opłaca
 • podstawa wymiaru składek na FP i FGŚP, w tym dla zleceniobiorców w świetle zmienionych przepisów składkowych
 1. Rozliczenie i kontakty z ZUS
 • obowiązki płatników w zakresie danych przekazanych do ZUS
 • dokumentacja rozliczeniowa: zasady korygowania deklaracji rozliczeniowej DRA i imiennych raportów miesięcznych (RCA, RSA, RZA)- trudne przypadki: pracownika na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, oddelegowanego do pracy za granicę, pracownicę na zasiłku macierzyńskim, pracownicę na urlopie wychowawczym, w tym wykonującą umowę zlecenia u własnego pracodawcy, zleceniobiorcę, menedżera, członka rady nadzorczej
 • korygowanie przez ZUS z urzędu błędów stwierdzonych w dokumentach ubezpieczonych
 • tryb postępowania w sytuacji nienależnie opłaconych składek lub powstania nadpłaty z innego powodu, w tym rozliczenie nadpłat: potrącenie lub zwrot na rachunek bankowy
 • tryb opłacania składek, w tym: umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty
 • sankcje stosowane przez ZUS:
 • odsetki za zwłokę,
 • zasady stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę,
 • egzekucja, zabezpieczenia, grzywny
 • przedawnienie zobowiązań z tytułu składek,
 • wystąpienie z wnioskiem o interpretację przepisów z zakresu opłacania składek
 • odwołanie do sądu od decyzji ZUS
 • odpowiedzialność za nieopłacone składki ZUS, w tym: członków zarządu spółek z ograniczona odpowiedzialnością, likwidatorów i innych osób
 1. Rozliczenie i kontakty z Urzędem Skarbowym
 • dokumentacja dla celów podatkowych: PIT-2, oświadczenia składane przez pracowników, karty przychodów (wynagrodzeń),
 • wpłata pobranych zaliczek i ich rozliczenie, skutki wpłaty zaliczek  po terminie
 • nadpłata zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku – tryb postępowania
 • deklaracje i informacje składane w urzędzie skarbowym w ciągu roku i po jego zakończeniu
 • szczegółowe zasady sporządzania PIT-11, w tym składki ZUS i spór pracownika z zakładem o dane wykazane w tej  w tej deklaracji
 • szczegółowe zasady sporządzania i rozliczania PIT-40
 • przedawnienie zobowiązań podatkowych
 • kontrola podatkowa lub skarbowa, tryb naprawienia błędów
 • odpowiedzialność płatnika w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej
 • odpowiedzialność karno-skarbowa, tryb postępowania w przedmiocie ukarania sprawcy wykroczenia lub przestępstwa karno-skarbowego

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, prawo do świadczeń, ich wysokość, podstawa wymiaru – stosowanie przepisów w praktyce – 8 godzin.

Świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy):

 • kiedy pracownika obowiązuje okres wyczekiwania,
 • brak prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
 • kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę, kontrola orzekania i wystawiania zwolnień lekarskich przez ZUS,
 • ustalanie okresu zasiłkowego, postępowanie przy braku kodu A, okresy wliczane i niewliczane do okresu zasiłkowego,
 • wysokość świadczeń, wysokość zasiłku w przypadku pobytu pracownika, który ma ponad pięćdziesiąt lat w szpitalu na przełomie roku,
 • dokumenty do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego:

 • zasady wystawiania zwolnień lekarskich: zwolnienie za okres wsteczny, zwolnienie zaczynające się po dniu wystawienia, zwolnienia szpitalne, zwolnienie dla drugiego płatnika,
 • wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) – w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień,
 • postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA / ZUS ZLA) – czy może być dokumentem do wypłaty.

Świadczenie rehabilitacyjne:

 1. wysokość świadczeń,
 1. zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, brak prawa do świadczenia, waloryzacja.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość, warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości.

Zasiłek macierzyński:

 • prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania:
 • z tytułu urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, czy odroczony urlop przysługuje, jeśli dziecko urodziło się w 2015 r. lub wcześniej,
 • podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia urlopu,
 • możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka,
 • możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka, gdy matka dziecka jest osobą ubezpieczoną, gdy jest osobą nieubezpieczoną,
 • zasiłek macierzyński przysługujący ojcu dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka,
 • wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%,
 • wykonywanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, obniżanie zasiłku, prawo do innego zasiłku w czasie niemożności wykonywania zatrudnienia,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku dla matki i ojca, w przypadku dzielenia się przez rodziców okresem wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, w razie wypłacania zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, w razie dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłku. Dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy:

 • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego,
 • okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku,
 • praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym),
 • przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • ustalanie podstawy wymiaru po przekroczeniu trzydziestokrotności, średni wskaźnik składek,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • zaliczkowa wypłata składnika,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy a uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc,
 • ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy,
 • podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym innym niż pracownicy (zleceniobiorców) – gdy zasiłek zaczyna się przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, a ubezpieczony nie posiada lub posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia, gdy niezdolność powstała przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłków, zasady ich wypełniania.

Praktyczne przykłady dotyczące ustalania prawa do zasiłku, wysokości i podstawy wymiaru, odpowiedzi na pytania.

OSTATNI DZIEŃ ZAJĘĆ – Zajęcia z zakresu kompleksowego rozliczenia pracownika-  jednocześnie dwóch wykładowców na zajęciach Pani Denkiewicz oraz Pan Prasołek. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE- SAME ZADANIA WSPÓLNIE ROZWIĄZYWANIE.

Cena zawiera:

  • materiały szkoleniowe
  • całodzienny serwis kawowy
  • egzamin
  • zaświadczenie o ukończonym kursie zgodne z rozporządzeniem MEN
  • Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

UWAGA WARUNKI REZYGNACJI Z KURSÓW WEEKENDOWYCH!

Wypełniając i wysyłając do nas formulrz zgłoszeniowy na KURS KADRY I PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH- WEEKENDOWY akceptują Państwo warunki rezygnacji z kursu.

REZYGNACJA MUSI NASTĄPIĆ W FORMIE PISEMNEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ. REZYGNACJA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 3 DNI ROBOCZE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ POKRYCIA 50 % KOSZTÓW KURSU. NIE ODWOŁANIE I NIE WZIĘCIE UDZIAŁU W KURSIE POWODUJE OBCIĄŻENIE 100% KOSZTÓW.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  25.11.2017 – 28.01.2018 | kurs weekendowy, zajęcia teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena kursu : 2400 zł (możliwość płatności na raty)

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl