PŁACE, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZASIŁKI W 2018 ROKU + 1 OSOBA GRATIS!

PŁACE, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZASIŁKI W 2018 ROKU + 1 OSOBA GRATIS!

 • 15-16.02.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  Danuta Denkiewicz- Doradca Podatkowy, A.Wachowicz – Specjalista ZUS 

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

Agnieszka Wachowicz – Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 16 letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych, jak również w outsourcingu.
Aktualnie pracuje w firmie świadczącej usługi  w zakresie oursourcingu jako Menedżer w Dziale usług kadrowo-płacowych, kieruje kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac (od 2007 roku), systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.

1 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

PODATKI I SKŁADKI W 2018 ROKU

Zmiany w płacach w 2018r. – nowe limity zwolnień podatkowych, wyższe koszty dla twórców, zmiany w skali podatkowej i w rozliczeniach z ZUS.

 1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018r.
 2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
 • podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników oraz sprzedaży premiowej i wygranych w konkursach
 • nowy limit dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie
 • zmiany w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy
 • likwidacja PIT-40 za 2017r.

Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018r.

 1. nowe zasady opłacania składek – (jeden przelew na jedno konto wszystkich składek) – oddzielne konto dla płatnika
 2. zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS
 3. prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu
 4. zaświadczenia o niezaleganiu
 5. rozszerzenie katalogu osób, które z tytułu umowy zlecenia/o świadczenie usług nie podlegają ubezpieczeniom w w ZUS
 6. propozycja zniesienia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (limit trzydziestokrotności)

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

 1. osób przebywających na urlopach wychowawczych
 2. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 3. pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i zasady jego wyrównywania.

2. Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

3. Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania

 • moment powstania przychodów pieniężnych i niepieniężnych
 • warunki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychody wolne od składek i podatku
 • wycena przychodów niepieniężnych dla składek i podatku; podobieństwa i różnice
 • przychody w walucie obcej – kiedy powstają i jak się przelicza na PLN

4. Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika i w rozliczeniu rocznym.

5. Wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  

    pomniejszają podstawy opodatkowania.  

6. Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

7. Rozliczanie składek i podatku osób:

 • pobierających zasiłek macierzyński
 • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
 • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w
 • naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
 • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie
 • umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

8. Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i

      rencistów – byłych pracowników.

9. Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika.

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

 1. Charakterystyka umów cywilnych, w tym różnice między umowami
 2. Minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnych, zasady stosowania, dokumentowania i wypłacania oraz obowiązki i odpowiedzialność firm
 3. Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń
 4. Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 6. Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Pojęcie przychodów z podziałem na rodzaje umów
 8. Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich
 9. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy
 10. Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 11. Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł
 12. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu podróży związanej z wykonywana pracy
 13. Rozliczenie: umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę oraz umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

Zarząd, rada nadzorcza

 1. Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji
 3. Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 4. Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej :
 • wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza
 • łączenie kilku stosunków prawnych; umowa o pracę i kontrakt menedżerki, kontakt menedżerski i pozarolnicza działalność gospodarcza, pełnienie funkcji z powołania połączone z umową o pracę lub z kontraktem menedżerskim albo z działalnością gospodarczą

Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania

2 Dzień – Wykładowca: Agnieszka Wachowicz

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, prawo do świadczeń, ich wysokość, podstawa wymiaru – stosowanie przepisów w praktyce

Świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy):

 • kiedy pracownika obowiązuje okres wyczekiwania,
 • brak prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
 • kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę, kontrola orzekania i wystawiania zwolnień lekarskich przez ZUS,
 • ustalanie okresu zasiłkowego, postępowanie przy braku kodu A, okresy wliczane i niewliczane do okresu zasiłkowego,
 • wysokość świadczeń, wysokość zasiłku w przypadku pobytu pracownika, który ma ponad pięćdziesiąt lat w szpitalu na przełomie roku,
 • dokumenty do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego:

 • zasady wystawiania zwolnień lekarskich: zwolnienie za okres wsteczny, zwolnienie zaczynające się po dniu wystawienia, zwolnienia szpitalne, zwolnienie dla drugiego płatnika,
 • wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,
 • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) – w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień,
 • postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA,
 • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA / ZUS ZLA) – czy może być dokumentem do wypłaty.

Świadczenie rehabilitacyjne:

 • wysokość świadczeń,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, brak prawa do świadczenia, waloryzacja.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość, warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości.

Zasiłek macierzyński:

 • prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania:
 • z tytułu urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, czy odroczony urlop przysługuje, jeśli dziecko urodziło się w 2015 r. lub wcześniej,
 • podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia urlopu,
 • możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka,
 • możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka, gdy matka dziecka jest osobą ubezpieczoną, gdy jest osobą nieubezpieczoną,
 • zasiłek macierzyński przysługujący ojcu dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka,
 • wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%,
 • wykonywanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, obniżanie zasiłku, prawo do innego zasiłku w czasie niemożności wykonywania zatrudnienia,
 • dokumenty do wypłaty zasiłku dla matki i ojca, w przypadku dzielenia się przez rodziców okresem wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, w razie wypłacania zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, w razie dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłku. Dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy:

 • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego,
 • okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku,
 • praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym),
 • przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • ustalanie podstawy wymiaru po przekroczeniu trzydziestokrotności, średni wskaźnik składek,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • zaliczkowa wypłata składnika,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
 • zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy a uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc,
 • ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy,
 • podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym innym niż pracownicy (zleceniobiorców) – gdy zasiłek zaczyna się przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, a ubezpieczony nie posiada lub posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia, gdy niezdolność powstała przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłków, zasady ich wypełniania.

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  15-16.02.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl