KOMPENDIUM KADR I PŁAC W 2018 ROKU – zmiany, szkolenie dla zaawansowanych + 1 OSOBA GRATIS!

KOMPENDIUM KADR I PŁAC W 2018 ROKU – zmiany, szkolenie dla zaawansowanych + 1 OSOBA GRATIS!

 • 23-24.11.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni 9.30-15.30

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  D. Denkiewicz- Doradca Podatkowy, Ł. Prasołek – Prawnik 

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowali Danuta Denkiewicz oraz Łukasz Prasołek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

PODATKI I SKŁADKI W 2018 ROKU

Zmiany w płacach w 2018r. – nowe limity zwolnień podatkowych, wyższe koszty dla twórców, zmiany w skali podatkowej i w rozliczeniach z ZUS.

 1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018r.
 2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
 • podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników oraz sprzedaży premiowej i wygranych w konkursach
 • nowy limit dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie
 • zmiany w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy
 • likwidacja PIT-40 za 2017r.

Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018r.

 1. nowe zasady opłacania składek – (jeden przelew na jedno konto wszystkich składek) – oddzielne konto dla płatnika
 2. zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS
 3. prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu
 4. zaświadczenia o niezaleganiu
 5. rozszerzenie katalogu osób, które z tytułu umowy zlecenia/o świadczenie usług nie podlegają ubezpieczeniom w w ZUS
 6. propozycja zniesienia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (limit trzydziestokrotności)

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

 1. osób przebywających na urlopach wychowawczych
 2. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 3. pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i zasady jego wyrównywania.

2. Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

3. Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania

 • moment powstania przychodów pieniężnych i niepieniężnych
 • warunki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychody wolne od składek i podatku
 • wycena przychodów niepieniężnych dla składek i podatku; podobieństwa i różnice
 • przychody w walucie obcej – kiedy powstają i jak się przelicza na PLN

4. Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika i w rozliczeniu rocznym.

5. Wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  

    pomniejszają podstawy opodatkowania.  

6. Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

7. Rozliczanie składek i podatku osób:

 • pobierających zasiłek macierzyński
 • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
 • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w
 • naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
 • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie
 • umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

8. Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i

      rencistów – byłych pracowników.

9. Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika.

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

 1. Charakterystyka umów cywilnych, w tym różnice między umowami
 2. Minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnych, zasady stosowania, dokumentowania i wypłacania oraz obowiązki i odpowiedzialność firm
 3. Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń
 4. Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 6. Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Pojęcie przychodów z podziałem na rodzaje umów
 8. Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich
 9. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy
 10. Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 11. Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł
 12. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu podróży związanej z wykonywana pracy
 13. Rozliczenie: umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę oraz umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

Zarząd, rada nadzorcza

 1. Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji
 3. Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 4. Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej :
 • wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza
 • łączenie kilku stosunków prawnych; umowa o pracę i kontrakt menedżerki, kontakt menedżerski i pozarolnicza działalność gospodarcza, pełnienie funkcji z powołania połączone z umową o pracę lub z kontraktem menedżerskim albo z działalnością gospodarczą

Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania

2 Dzień – Wykładowca: Łukasz Prasołek

ZMIANY W PRAWIE PRACY WPROWADZONE OD 1 stycznia 2017

 1. Zmiana terminów odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
 2. Nowe zasady dotyczące obowiązku ustalania regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS
 3. Zmiany liczenia terminów w Kodeksie cywilnym, gdy termin kończy się w sobotę i ich zastosowanie w prawie pracy
 4. Nowe obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 5. Wpływ terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie na urlopy wypoczynkowe pracowników
 6. Obowiązkowe urlopy bezpłatne dla pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 7. Zmiany dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę
 8. Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia
 9. Podmioty objęte obowiązkiem wypłaty minimalnych stawek godzinowych
 10. Nowe zasady dokumentowania liczby przepracowanych godzin na zleceniu
 11. Nowe uprawnienia PIP związane z kontrolą wypłacania minimalnej stawki godzinowej

ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1 stycznia 2017

 1. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych
 2. Obowiązek wystawienia do 30.6.2017 r. świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia w 2016 r.
 3. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
 4. Zmiany w trybie prostowania świadectwa pracy
 5. Zasady wpisywania w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
 6. Nowe reguły wpisywania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy
 7. Zasady wpisywania do świadectwa pracy opieki nad dzieckiem do lat 14
 8. Zasady wystawiania odpisów świadectw pracy
 9. Pieczątka na świadectwie pracy – obowiązek czy dobra wola pracodawcy

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 kwietnia 2017

 1. Zmiany w zasadach podwyższania składki wypadkowej przez ZUS – konieczność uwzględnienia winy płatnika składek

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 maja 2017

 1. Zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzane od 1.5.2017 r.
 2. Zmiany w zakresie możliwości pracy przy monitorach ekranowych kobiet w ciąży
 3. Konieczność zaktualizowania regulaminów pracy – nowe wykazy prac szkodliwych i uciążliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dzieci piersią
 4. Zmiany w przepisach bhp dotyczących ręcznych prac transportowych

ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH OD 1 czerwca 2017

 1. Nowe zakazy pracy tymczasowej
 2. Obowiązek wskazania przez agencję osoby kontaktowej
 3. Nowe obowiązki informacyjne pracodawców użytkowników
 4. Ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową – zasady prowadzenia
 5. Nowe zasady zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych
 6. Obowiązkowe zaświadczenia dokumentujące wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych
 7. Nowe zasady ustalania okresu zatrudnienia u pracodawcy użytkownika i sankcje za ich nieprzestrzeganie
 8. Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wykonywaniem pracy tymczasowej
 9. Zasady wystawiania świadectw pracy pracownikom tymczasowym

ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ

 1. Sposób liczenia ochrony przedemerytalnej dla osób, które już w niej były przed obniżeniem wieku emerytalnego
 2. Ochrona przed emerytalna dla osób, które ją uzyskają od dnia wejścia w życie ustawy w związku z obniżeniem wieku emerytalnego

Planowane zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

 1. Kiedy akta osobowe będzie można przechowywać 10 lat, a kiedy obowiązkowe będzie 50 lat ich przechowywania?
 2. Kiedy pracodawca będzie wydawał akta papierowe pracownikom?
 3. Jakie będą zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom?
 4. Jakie główne zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia o aktach osobowych?
 5. Jak będą dokonywane zmiany formy prowadzenia akt osobowych?
 6. Z ilu części będą się składały akta pracownicze po zmianach?
 7. Jakie zmiany w prowadzeniu dokumentacji czasu pracy przewiduje projekt rozporządzenia o aktach osobowych?

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCEGO KADR I PŁAC ZA 2016 -2017 R.

 1. Kryteria doboru pracowników do zwolnień – najnowsze orzecznictwo
 2. Brak efektywności a wiek pracownika w kontekście przyczyny wypowiedzenia
 3. Zmiana zasad wynagradzania a uchylenie ochrony przedemerytalnej
 4. Wadliwe prowadzenie spraw księgowych a dyscyplinarne zwolnienia pracownika
 5. Odmowa pracy na innym stanowisku po urlopie wychowawczym a dyscyplinarne zwolnienie pracownika
 6. Niecelowość przywrócenia do pracy w sporach sądowych
 7. Brak zakazu konkurencji a naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy w kontekście dyscyplinarnego zwolnienia pracownika
 8. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a obowiązywania klauzul konkurencyjnych
 9. Zasady ustalania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 10. Dyskryminacja pracowników – przykłady z orzecznictwa
 11. Molestowanie na wycieczce dofinansowywanej z ZFŚS a odpowiedzialność pracodawcy
 12. Ryzyko wypłacania systematycznych premii uznaniowych przez pracodawcę
 13. Umowa o dzieło a umowa zlecenia według najnowszego orzecznictwa
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  23-24.11.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl