KODEKS PRACY OD A DO Z W 2018 ROKU – zmiany, najnowsze orzecznictwo + 1 OSOBA GRATIS!

KODEKS PRACY OD A DO Z W 2018 ROKU – zmiany, najnowsze orzecznictwo + 1 OSOBA GRATIS!

 • 24-25.01.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

Spodziewany Plan kontroli PIP na 2018 r., nowe zasady współpracy PIP z prokuraturą, a ponadto:

 • kontrole PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców,,
 • planowana możliwość zaliczania do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze okresu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz w ramach prowadzenia własnej działalności,
 • zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną – (w tym lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor Pracy),
 • wykładnia PIP oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki podporządkowania pracowniczego,
 • stosowanie bhp wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z wykładnią PIP, w tym problematyka zapewnienia bhp ciężarnym wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, opinia MRPiPS,
 • planowane zmiany w przepisach dotyczących szkoleń bhp,

Planowane ograniczenia pracy w niedziele – nie tylko w handlu,

Nadchodzące nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbingu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące m.in. zasad przyznawania odszkodowania za dyskryminację i zadośćuczynienia za mobbing (jak pracodawca może doprowadzić do tego, że zadośćuczynienie będzie wyższe),

Wymagane procedury – zgodnie z obecną wykładnią oraz z planowanymi zmianami:

 • poprawna strategia antymobbingowa zgodnie z wykładnią PIP i orzecznictwem sądów pracy,
 • planowane procedury antykorupcyjne u przedsiębiorców,

Aktualna wykładnia i najnowsze orzecznictwo, m.in. dotyczące:

 • stosowania podstępu wobec pracownika np. w celu sprawdzenia jego uczciwości,
 • konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia umowy o prace, nawet wtedy gdy pracownik zmieni przynależność związkową,
 • regulaminu pracy i postanowień, które mogą być do niego wprowadzane,
 • poprawnego wskazywania w umowie o pracę przyczyny wypowiedzenia, w tym kryteriów doboru do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracodawcy,
 • przypadków, w których wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia jest niepotrzebne,
 • zwalniania pracownika, któremu zarzuca się niewydajną pracę,
 • „przedawnienia” się przyczyny wypowiedzenia,
 • odległości czasowej między zdarzeniami, które w sumie wpłynęły na decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym pracownika,
 • rozmiaru nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, która uzasadnia decyzje o zwolnieniu dyscyplinarnym,
 • zwolnienia z powodu niezawiadomienia o nieobecności,
 • zasad korzystania przez pracownika z przerw w czasie pracy,
 • możliwości zawarcia umowy o zakazie konkurencji z radcą prawnym,
 • stosowania systemu zadaniowego czasu pracy,
 • kwalifikowania pobicia przez innego pracownika jako wypadku przy pracy,
 • definicji przestoju,
 • badań profilaktycznych pracowników prowadzących pojazdy dla celów służbowych – zgodnie z zaleceniami instytutu medycyny pracy im. Nofera,
 • tzw. urlopów okolicznościowych w związku ze m.in. ze ślubem pracownika i dziecka pracownika –zgodnie z interpretacją PIP,
 • liczenia limitów umów na czas określony, w tym w przypadku równoległej umowy o pracę z własnym pracownikiem w ocenie MRPiPS

II dzień

Nowe osoby chronione przed rozwiązaniem stosunku prawnego, na podstawie którego wykonują pracę:

 • pracownicy – inni członkowi najbliższej rodziny w trakcie korzystania z części urlopu macierzyńskiego,
 • sygnaliści,
 • wybrani członkowie związków zawodowych,

Planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,

Planowane zmiany dotyczące uelastycznienia czasu pracy niektórych pracowników – rodziców, w tym dziecka niepełnosprawnego, a także pozwalające na łatwiejsze wykonywanie pracy w formie telepracy,

Praktyczne zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy, w tym:

 • możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy,
 • zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
 • zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy,
 • zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
 • terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy,
 • obowiązujące od 1 czerwca br. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody(dotyczącej ustania zatrudnienia),
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących),
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy, mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie,

Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności:

 • nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników,
 • nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące monitoringu miejsca pracy oraz obecne orzecznictwo i wykładnia w kwestii monitoringu (także wizyjnego),
 • nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach lekarskich o zdolności pracownika do pracy oraz w skierowaniach,
 • nowa ustawa o ochronie danych osobowych – na ile będzie przydatna pracownikom działów kadr,
 • instytucja inspektora ochrony danych,
 • aktualne opinie GIODO w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu oraz najnowsze orzecznictwo sądowe,
 • planowana od 1 stycznia 2019 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę,
 • planowane nowe zasady pozyskiwania danych o niekaralności w przypadku kandydata do pracy w podmiotach sektora finansowego,

Nadchodząca zmiana przepisów dotyczących prowadzenia (w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:

 • zasady skrócenia okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • termin na zniszczenie oraz termin na zwrócenie dokumentacji pracownikowi albo byłemu pracownikowi,
 • dodatkowe informacje, które pracodawcy będą musieli dawać pracownikom razem ze świadectwem pracy,
 • zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),
 • planowany nowy podział akt osobowych pracownika na 4 części (A, B C i D),
 • nowe dokumenty, które będą przechowywane w aktach osobowych, m.in. wnioski o urlop wypoczynkowy,

Projekt nowych przepisów dotyczących związków zawodowych procedowany w Sejmie RP – dotyczący przede wszystkim objęcia prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich zleceniobiorcom, tzw. samozatrudnionym, osobom pracującym w ramach umów o dzieło.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  24-25.01.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl