KODEKS PRACY OD A DO Z W 2018 ROKU – istotne problemy, zmiany, orzecznictwo + 1 OSOBA GRATIS!

KODEKS PRACY OD A DO Z W 2018 ROKU – istotne problemy, zmiany, orzecznictwo + 1 OSOBA GRATIS!

 • 15-16.11.2017| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r., nowa minimalna stawka godzinowa oraz praktyczne stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej wobec przyjmujących zlecenie lub pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu zgodnie z najnowszą wykładnią,
 2. Kontrole PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców, w szczególności możliwość otrzymania mandatu „za recydywę” od 1 czerwca br.,
 3. Planowana możliwość zaliczania do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze okresu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz w ramach prowadzenia własnej działalności,
 4. Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną – (w tym lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor Pracy) oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki podporządkowania pracowniczego,
 5. Stosowanie bhp wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z wykładnią PIP, w tym problematyka zapewnienia bhp ciężarnym wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 6. Planowane, nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbingu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy,
 7. Poprawna strategia antymobbingowa zgodnie z wykładnią PIP i orzecznictwem sądów pracy,
 8. Aktualna wykładnia i najnowsze orzecznictwo, w tym dotyczące:
 • regulaminu pracy i postanowień, które mogą być do niego wprowadzane,
 • wpływu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę na ważność zawartej z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji,
 • poprawnego wskazywania w umowie o pracę przyczyny wypowiedzenia, w tym kryteriów doboru do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracodawcy,
 • zwolnienia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (w tym m.in. z powodu nadmiernej krytyki pracodawcy i tzw. czynu ciągłego),
 • zasad korzystania przez pracownika z przerw w czasie pracy,
 • stosowania systemu zadaniowego czasu pracy,
 • badań profilaktycznych pracowników prowadzących pojazdy dla celów służbowych – zgodnie z zaleceniami instytutu medycyny pracy im. Nofera,
 • tzw. urlopów okolicznościowych w związku ze m.in. ze ślubem pracownika i dziecka pracownika –zgodnie z interpretacją PIP,
 • liczenia limitów umów na czas określony w przypadku równoległej umowy o pracę z własnym pracownikiem w ocenie MRPiPS,

II dzień

 1. Wybrane uprawnienia rodzicielskie, w tym szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży i pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich (w tym także z urlopu wychowawczego) oraz:
 • planowane zmiany w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia takich pracowników,
 • planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,

 2. Praktyczne zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy, w tym:

 • możliwości wyboru wzoru świadectwa pracy,
 • zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
 • zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy,
 • zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
 • terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego oraz na uzupełnienie świadectwa pracy,
 • obowiązujące od 1 czerwca br. regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy w wyniku ugody (dotyczącej ustania zatrudnienia),
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ewentualnego prostowania świadectwa pracy po upływie terminu albo z inicjatywy pracodawcy (z powodu braku przepisów powszechnie obowiązujących),
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy, mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie,

3.  Nowy projekt przepisów dotyczących związków zawodowych.

4.  Wejście w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób   fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – konsekwencje prawne dla podmiotów przetwarzających dane pracowników i ich rodzin, byłych pracowników oraz kandydatów do pracy, w tym:

 • planowana nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu pracy (m.in. w zakresie danych biometrycznych pracowników oraz dopuszczalności i zasad stosowania monitoringu wizyjnego),
 • konieczność praktycznego przygotowania się do nowych obowiązków, zalecenia i pomocne opinie GIODO, testy kontroli gotowości wg GIODO (17 obszarów),
 • instytucja inspektora ochrony danych,
 • aktualne opinie GIODO w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu oraz najnowsze orzecznictwo sądowe, w tym w zakresie kontroli korzystania z komputera w czasie pracy,
 • planowana od 1 czerwca 2018 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę,

5. Nowy projekt nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych     pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r. w szczególności:

 • skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników i wydłużenie okresu przechowywania m.in. karty ewidencji czasu pracy,
 • dodatkowe informacje, które pracodawcy będą musieli dawać pracownikom razem ze świadectwem pracy,
 • zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),
 • zasady przechowywania akt osobowych pracowników będących w tzw. okresie przejściowym.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  15-16.11.2017| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl