Akta pracownicze i pozostała dokumentacja z zakresu prawa pracy 2018 – obowiązujący stan prawny, orzecznictwo i wykładnia oraz przygotowanie na nadchodzące zmiany + 1 OSOBA GRATIS!

Akta pracownicze i pozostała dokumentacja z zakresu prawa pracy 2018 – obowiązujący stan prawny, orzecznictwo i wykładnia oraz przygotowanie na nadchodzące zmiany + 1 OSOBA GRATIS!

 • 01-02.03.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym szkoleniu z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Szkolenie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 2016 r.– po zmianie Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę na czas określony i na okres próbny a także po kompleksowej nowelizacji dotyczącej urlopów macierzyńskich rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zmiany w zasadach wypełniania i wydawania świadectwa pracy.

W ramach szkolenia omówione zostaną także planowane kolejne zmiany dotyczące treści świadectwa pracy, a także propozycje nowych zasad prowadzenia i przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Szczególnie istotne dokumenty, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia czy też wypowiedzenie definitywne i zmieniające prezentowane są „krok po kroku”.

Program, oprócz najnowszych zmian prawnych, uwzględnia również aktualne interpretacje urzędowe i bieżące orzecznictwo.

Zagadnienia podstawowe, w tym:

 • konieczność stosowania języka polskiego przy tworzeniu dokumentacji pracowniczej (obowiązek tłumaczenia dokumentów zgodnie z przepisami oraz wykładnią PIP),
 • ochrona danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach stosunku pracy (nadchodzące zmiany w przepisach w związku z wejściem w życie od 25 maja br. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zakres przedmiotowy nowej ustawy o ochronie danych osobowych),
 • zasady zakładania akt osobowych, w tym dokładanie dokumentów dostarczonych z opóźnieniem, a także dostarczonych w związku z kolejnym albo równoległym zatrudnieniem – w obecnym stanie prawnym i zgodnie ze zmianami planowanymi od 1 stycznia 2019 r.,

Dokumenty gromadzone w związku z zatrudnieniem pracownika, w szczególności:

 • kwestionariusze osobowe (kandydata do pracy oraz pracownika) – w obecnym stanie prawnym oraz zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników, które będą obowiązywały od 25 maja br.,
 • dokumentowanie skierowania i odbycia badan wstępnych oraz dokumentowanie przyjęcia do pracy z aktualnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy (zgodnie ze zmianami, które będą obowiązywały od 25 maja br.),
 • dokumentowanie odbycia szkolenia bhp (z uwzględnieniem planowanych zmian),

Umowa o pracę – poprawne dokumentowanie jej zawarcia, w tym:

 • zasady sporządzania umowy o pracę krok po kroku (odrębności charakterystyczne dla umowy na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony – limitowany i nielimitowany),
 • klauzule, które mogą być wprowadzane do umowy o pracę oraz takie, których wprowadzanie jest zabronione,
 • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia pracownika (zgodnie z opiniami MRPiPS oraz PIP),

Dokumentowanie spełnienia obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec pracownika, z uwzględnieniem:

 • zapoznania z Regulaminem pracy, z informacjami objętymi tajemnicą, z przepisami o równym traktowaniu oraz informacją o wolnych stanowiskach pracy,
 • zapoznania się ze strategią antymobbingową, jeżeli obowiązuje u danego pracodawcy – zgodnie z wykładnią PIP,
 • zapoznania z informacją o stosowaniu monitoringu (zgodnie ze zmianami, które wejdą w życie od 25 maja br.),
 • zapoznania z innymi dodatkowo tworzonymi wewnętrznymi regulacjami (m.in. planowany obowiązek tworzenia przez niektórych pracodawców kodeksów etycznych i zapoznawania z nimi pracowników),

Wybrane dokumenty z zakresu prawa pracy tworzone w trakcie zatrudnienia pracownika, w szczególności:

 • dokumenty dotyczące zmiany warunków pracy albo płacy (wypowiedzenie i porozumienie zmieniające),
 • dokumenty związane z odpowiedzialnością materialna i porządkową pracowników,
 • dokumentowanie korzystania przez pracowników z urlopów (wypoczynkowych, bezpłatnych, z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich, szkoleniowych, okolicznościowych),
 • wnioski o szczególne uprawniania składane przez pracowników rodziców (w tym nowe wnioski w zakresie objęcia telepracą i tzw. elastycznym czasem pracy),

Dokumenty gromadzone w związku z ustaniem zatrudnienia pracownika, w tym:

 • dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
 • dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – krok po kroku (w tym zasady poprawnego formułowania przyczyny wypowiedzenia, przypadki, gdy w praktyce trzeba podać dwie przyczyny wypowiedzenia),
 • dokumentowanie poprawnego wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu (m.in. przykładowy wzór notatki podpisanej przez świadka wypowiedzenia),
 • dokumentowanie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (w trybie dyscyplinarnym i z powodu długotrwałej choroby pracownika),
 • dokumentowania doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu pracownika – zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym,
 • dokumentowanie spełniania obowiązków konsultacji związkowej (zgodnie z najnowszym orzecznictwem oraz planowanymi zmianami),
 • dokumentowanie wygaśnięcia stosunku pracy (z powodu śmierci pracownika albo tymczasowego aresztowania),
 • dokumentowanie poprawnego pouczenia o prawie odwołania się do sądu pracy,
 • dokumentowanie zobowiązania pracownika do przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy (zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym),
 1. Poprawne sporządzenie i wydanie świadectwa pracy (z uwzględnieniem nadchodzących zmian, które będą miały wpływ na treść świadectwa pracy),
 2. Zasady poprawnego tworzenia dokumentów uważanych za pozostałą dokumentację pracowniczą (zwłaszcza zasady dokumentowania czasu pracy pracowników, w tym w przypadku korzystania z list obecności – zgodnie z wykładnią PIP i zmianami planowanymi od 1 stycznia 2019 r.),
 3. Zasady postępowania z informacjami o pracowniku umieszczonymi na stronie internetowej pracodawcy oraz w jego systemach teleinformatycznych po ustaniu zatrudnienia – zgodnie z wykładnią GIODO,
 • Zasady postępowania z aktami osobowymi i pozostałą dokumentacją pracowniczą po ustaniu stosunku pracy zgodnie z obecnym stanem prawnym oraz po wprowadzeniu zmian od 1 stycznia 2019 r.,
 • Podsumowanie: Omówienie listy najczęściej stwierdzanych błędów w prowadzeniu akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej – zgodnie z informacjami PIP.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  01-02.03.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl