DOKUMENTACJA KADROWA BEZ BŁĘDÓW W 2018 ROKU- w aspekcie zmian + 1 OSOBA GRATIS!

DOKUMENTACJA KADROWA BEZ BŁĘDÓW W 2018 ROKU- w aspekcie zmian + 1 OSOBA GRATIS!

 • 25-26.10.2017| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Zasady prowadzenia akt osobowych:

 • wymogi prawne w zakresie numeracji, chronologii, wykazów oraz kopiowania dokumentacji,
 • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie,
 • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych,
 • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji – w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski,
 • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów,
 • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika,
 • czy można prowadzić elektroniczną teczkę osobową,
 • planowany od 1 czerwca 2018 r. nowy sposób prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w szczególności: możliwość prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej oraz zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną, nowy okres przechowywania.

Umowa o pracę w obecnym stanie prawnym:

 • rodzaje umów o pracę i ograniczenia związane z poszczególnymi rodzajami umów,
 • nowe zasady dotyczące umów na czas określony obowiązujące od 2016 r.– stosowanie limitu czasowego, zmiana limitu ilościowego oraz postępowanie z umowami zawartymi przed nowelizacją, które będą trwały w 2016 r. i w latach następnych,
 • omówienie pomocniczego wzoru druku umowy o pracę, wypełnienie poszczególnych rubryk umowy o pracę krok po kroku,
 • zasady korzystania z umów o pracę na okres próbny,
 • najistotniejsze postanowienia umowy na zastępstwo,
 • dopuszczalność stosowania dodatkowych klauzul w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia),
 • uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji,
 • umowa przedwstępna i list intencyjny.

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • wypełnianie dokumentu krok po kroku,
 • informacja w formie opisowej oraz poprzez odesłanie do podstawy prawnej,
 • aktualizacja informacji w świetle aktualnych stanowisk PIP i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Dokumentacja badań profilaktycznych, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego:

 • skierowanie na badania i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
 • honorowanie orzeczeń lekarskich po zmianie przepisów oraz zaświadczeń o szkoleniu bhp z poprzedniego miejsca prac,
 • dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp.

Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po ostatnich zmianach:

 • wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie,
 • podział urlopu rodzicielskiego na części,
 • nowe terminy składania wniosków,
 • nowe zasady wnioskowania o urlop ojcowski,
 • wniosek o urlop wychowawczy,
 • wniosek o obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
 • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego,
 • dokumentacja składana w związku z urlopami pracowników rodziców,
 • wnioskowanie o 2 dni na opiekę nad dzieckiem – zalecany sposób przygotowywania wzoru wniosku.

Dokumentacja kar porządkowych:

 • wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary,
 • zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych,
 • umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika.

Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:

 • sposoby udokumentowania powierzenia mienia,
 • formułowanie umowy o odpowiedzialności materialnej.

Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:

 • podnoszenie kwalifikacji w ramach umowy zawartej z pracodawcą,
 • zawarcie porozumienia umożliwiającego stosowanie tylko wybranych form wsparcia pracownika w podnoszeniu kwalifikacji.

Dokumentacja związana z ustaniem stosunku pracy po ostatnich zmianach:

 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – właściwy sposób dokumentowania,
 • formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • ustalanie okresu wypowiedzenia dla umów terminowych po zmianach prawnych od 2016 r.,
 • interpretacja MRPiPS dotycząca sposobu ustalania okresu wypowiedzenia umów terminowych w okresie przejściowym,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – wybrane najistotniejsze kwestie związane z formułowaniem oświadczenia o zwolnieniu.

Nowe zasady wydawania świadectw pracy, w szczególności:

 • brak obowiązku wydawania świadectw pracy za terminowe umowy o pracę z zachowaniem 24 miesięcznego terminu,
 • nowy wzór świadectwa pracy i nowy zakres informacji podawanych w świadectwie pracy,
 • nowe terminy na sprostowanie albo wydanie poprawionego świadectwa pracy,
 • wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku,
 • dalsze planowane zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy.

Dokumentacja związana ze zmianą treści stosunku pracy:

 • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
 • porozumienie zmieniające,
 • wypowiedzenie zmieniające – w tym wskazywanie przyczyny oraz ustalanie dokładnej daty połowy okresu wypowiedzenia.

Dokumentacja w zakresie zajęć komorniczych:

 • obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika objętego egzekucją komorniczą,
 • informowanie komornika o wynagrodzeniu pracownika.

Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy:

 • wnioski urlopowe,
 • rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy.

Dokumentacja czasu pracy:

 • lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy,
 • rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy,
 • karta ewidencji czasu pracy.

Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:

 • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
 • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
 • referencje i zdjęcia pracowników,
 • nowe, skomplikowane obowiązki i nowe kary za niezgodną z prawem ochronę danych osobowych, które wejdą w życie od 25 maja 2018 r.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  25-26.10.2017| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1090 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl